نمایندگان صنایع روغنی 13 کشور به ایران میآیند

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

نمایندگان صنایع روغنی 13 کشور در نخستین نمایشگاه بینالمللـــی روغنهـــای خوراکـــی، دانههـــای روغنـــی، ماشینآالت و صنایع وابســـته در تهران حضور مییابند. به گزارش روابط عمومی انجمن روغن نباتی، نمایندگان صنعت روغن کشورهایی نظیر اسپانیا، هلند، پرتغال، روسیه، هند، یونان، مالزی، برزیـــل، آفریقای جنوبی، چین، اوکراین، تایوان و ویتنام آخرین فناوری روز دنیا در زمینههای ماشـــینآالت، مواد اولیه و تجارت غالت و روغنهای خوراکی را در این نمایشگاهعرضهمیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.