صادرات سیمان ایران به بیش از ۴3 کشور

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

ایران به ۴3 کشـــور جهان ســـیمان صادر میکند که مجموع صادرات ســـیمان در هفت ماهه نخست ســـالجاری به 33۲ میلیون دالر میرسد. به گزارش ایسنا، بر اساس تازهترین آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران از تجارت خارجی هفت ماهه سالجاری، در این مدت هفت میلیون و ۰۰1 هزار تن انواع سیمان به ارزش بیش از 33۲ میلیون دالر از ایران صادر شـــده است. در این میان بیشترین صادرات انجام شده مربوط به سیمانهای سفید پرتلند بجز رنگ شده به صورت مصنوعی بوده که بیش از ۵۰1 میلیون دالر از صادرات سیمان کشور را به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.