رشد تولید روزانه گاز پارس جنوبی به 570 میلیون مترمکعب

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس گفت: بر اساس برنامه، میزان تولید روزانه گاز پارس جنوبی تا پایان امسال به ۰7۵ میلیون و ۰۰۵ هزار متر مکعب میرســـد.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، یحیی رشیدی افزود: این میزان تولید با توجه به پیشبینیها در بخش عملیات تولید و پشتیبانی هوایی و دریایی محقق خواهد شـــد. وی با اشاره به تولید ‪۰۴ ۵8،‬ میلیارد مترمکعب گاز ترش غنی در نیمه نخست امسال از میدان پارس جنوبی یادآور شد: تولید تجمعی گاز از میدان پارس جنوبی سال گذشته به ‪3۲ ۵۵1،‬ میلیارد متر مکعب رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.