سیستم آب، برق، گاز و بنزین شهری به روال عادی بازگشت

گزارش «ایران» از وضعیت زیرساختهای منطقه زلزله زده غرب کشور

Iran Newspaper - - اقتصادی -

گـــروهاقتصـــادی/دو روز از حادثــــه زلزلــــه اســــتانهای غربی کشــــور میگذرد و بعد از ســــاعتها تــــاش بیوقفه مســــئوالن و مردم، شــــرایط ســــاکنان مناطق زلزله زده بهتر شــــده. خودشــــان میگویند که از نظر تأمین مایحتــــاج زندگی االن وضع بهتری از روزهای قبــــل دارند، هرچند که بعضی از آنها عزیزانشان را در این حادثه از دست دادهاند و این غم ســــینه هایشان را به درد آورده اســــت. اســــتان کرمانشــــاه مرکز این زلزله بوده و شــــرایط منطقه سرپل ذهاب بویــــژه در روســــتاهای مرکــــزی آن بدتر از دیگر مناطق است، به طوری که در برخی روســــتاها 30 نفر ســــاکن بودند و تمام این 30 نفر با وقوع زلزله متأسفانه در زیر تلی از خاک و آجر مدفون شدند.

سهیا مقصودی یکی از ساکنان سرپل ذهاب است که از نزدیک شاهد بسیاری از اتفاقات دو روز اخیر بــــوده. او در گفت و گو با «ایران» آخرین وضعیت این منطقه را تشریح کرد. با اندوه میگوید که خانوادهای را میشناســــد که 9 نفر بودهاند و تمام این افرادفوتکردهاند.مقصودیدرخصوص شــــرایط رســــیدگی بــــه ســــاکنان مناطــــق زلزلــــه زده بویــــژه در بخش ســــرپل ذهاب اذعان کــــرد: از نظر تأمین نیازهای زندگی بازماندههای حادثه شرایط به میزان قابل ماحظهای بهتر شده. ما االن آب و برق و گاز داریم و شــــرایط توزیع بنزین و سوخت در منطقه ما به عنوان آســــیب دیدهترین بخش استان به روال عادی بازگشته است.

او با تشــــکر از تمام مســــئوالن از دولت گرفته تا ارتش و ســــپاه گفت: بهداشــــت و خدمات درمانی نیز به بهترین شــــکل در اختیار مصدومــــان قرار داده شــــده و تنها مشکل نحوه توزیع چادر و غذا داشتیم که آن هم ساماندهی شد. مقصودی توضیح داد: قــــرار شــــده که در شــــهرها و روســــتاها مســــئوالن شــــهرداری، دهیاری و شــــوراها وارد عمل شــــوند و مسئولیت توزیع غذا و چادر را به عهده بگیرند تا مشــــکلی از این بابت رخ ندهد. او با اشاره به پس لرزههای مکرر در اســــتان اظهار کرد: حتی کســــانی کــــه خانه هایشــــان آســــیب جــــدی ندیده نیز حاضر نیســــتند فعاً به خانه هایشان برگردنــــد. ایــــن ســــاکن ســــرپل ذهــــاب با درخواست از مســــئوالن برای رسیدگی به وضع روســــتاها اذعان کرد: روستاها و دهها را فراموش نکنیم. خیلی از این روستاها و دهها جمعیت کمی داشتهاند. لوله کشی آب و گاز در ایــــن مناطق وجود نداشــــته و نیازی به رسیدگی در این خصوص ندارند اما جانشان در خطر است و به چادر و غذا احتیاجدارند. ■ مشکلی در شـــبکه گازرســـانی مناطق زلزله زده وجود ندارد

در حــــال حاضــــر مشــــکلی در شــــبکه گازرسانی مناطق زلزله زده وجود ندارد و به

محضاطمینانازمواردایمنی،گازمناطق زلزلهزده فوری وصل میشود.

بیژن زنگنه وزیر نفت در این باره گفت: بــــه منظــــور جلوگیــــری از هرگونه آســــیب احتمالــــی، گاز برخی از مناطق شــــهرهای زلزله زده اســــتان کرمانشاه از جمله سرپل ذهــــاب بهدلیــــل مســــائل ایمنــــی قطــــع شد،چراکهممکناستفروریختندیواربه دلیلزلزلهرویعلمک،سببایجادنشتی

و پــــس از آن آتشســــوزی شــــود. از اینرو تصمیــــم گرفته شــــد گاز این مناطق قطع شــــود تا از لحاظ فنی و ایمنی مورد بررسی قرار گیرد. وزیر نفت با بیان اینکه همکاران ما برای حل مشــــکل در مناطق زلزله زده بســــیج شــــدهاند، تصریح کرد: به محض اطمینــــان از عدم نشــــتی، گاز این مناطق وصل میشــــود. زنگنه در پاســــخ به اینکه آیا به تأسیســــات نفتی در استان کرمانشاه آسیبیواردشدهاست،افزود:هیچگزارشی از آســــیب به تأسیســــات نفتی نداشــــتیم. حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز گفت: از هموطنان مناطق آســــیب دیده میخواهیم که خودســــرانه اقدام به وصل گاز نکننــــد و از دســــتکاری رگاتور و کنتور گاز خودداری کنند و صبورانه منتظر وصل گاز خانه خود باشند. ■ آخرین وضعیت شبکه آب مناطق زلزله زده

روز گذشــــته منابــــع تولیــــد آب در شهرهای «قصر شیرین» و «سرپل ذهاب» راهاندازی و آب وارد شــــبکههای آبرســــانی این دو شهر شــــد. در «گیانغرب» مشکل اصلــــی «کــــدورت آب» بود که بــــا ترمیم تصفیه خانههاآبواردشبکهاینشهرشد.

«علیرضــــا تخت شــــاهی» مدیرعامل شــــرکت آب و فاضــــاب شــــهری اســــتان کرمانشــــاه در ایــــن باره گفت: در «ســــرپل ذهــــاب» بهدلیــــل شکســــتگیهایی که در شبکه وجود داشت کار ســــختتر بود، اما با اقداماتی در زمینه ترمیم شکســــتگیها پایداریتثبیتشد.

بــــرای تأمیــــن آب شــــرب مــــردم این مناطــــق، بیــــش از 700 هــــزار بطــــری آب توزیع شــــد و عاوه بر توزیــــع آب معدنی و آب بســــته بندی، تانکرهای آبرسانی در نقاط تجمع مردم مثاً پارکها، به مردم خدماترسانیکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.