رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه: ۰۷ درصد مردم با وقف آشنایی ندارند

Iran Newspaper - - اقتصادی - یاسمنصادقشیرازی

به مناسبت آغاز دهه وقف در کشور قرار است 400 سازه تبلیغاتی، روز شــنبه هفته آینده توسط فراخوان «همه واقف باشیم» در سازههای شهر تهران نصب شود. این فراخــوان با همکاری ســازمان «اوقاف و امــور خیریه» و «زیباســازی شهرداری تهران» برای ســومین بار و با هدف ترویج سنت وقف در آستانه دهه وقف تشکیل شده است. حجتاالسالم «علی محمدی»، نماینده ولیفقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه دیروز در نشست خبری خود به مناسبت هفته وقف با اشاره به تالشهای این سازمان برای شناسایی موقوفات مخروبه گفت: بیش از 10 هزار رقبه در کشور باید ساخته و آباد شود اما قریب به 20 هزار میلیارد تومان بودجه برای آبادانی رقبههاینیازمندسرمایهگذاریبایدهزینهشود. او افزود: بیش از 2400 موقوفه درمانی در کل کشــور وجود دارد که 133 موقوفه، بیمارستان در ایران بوده که 30 بیمارستان آن در تهران است. رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه از ســال 1306 که ثبت و قانون آن در ایران به وجود آمده تا پایان ســال 1388 در مجموع 64 هزار و 500 ســند برای موقوفات صادر شــده اســت، افزود: از ســال 1389 تاکنون بیش از 70 هزار سند وقفی صادر شده است. محمدی بیان کرد: هیچ بقعهای در کشور وجود ندارد که مدیریت آن در خارج از ســازمان اوقاف باشــد، چراکه نظم خاصی برای انتخاب مدیران مشخص شده است. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه 48 درصد امامزادگان، هدایا و نــذورات مردمی دارند و متأســفانه 52 درصد امامــزادگان هیچگونه نذوراتی ندارند، گفت: اگر بخواهیم این امامزادگان را آباد کنیم تا به مردم خدمات ارائه دهند، به حدود 7 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. او با تأکید بر اینکه هماکنون سند اجارهای دستی در سازمان اوقاف و امور خیریه نداریم و به هیچ عنوان امکان دریافت پول به صورت دستی وجود ندارد، افزود: بر اســاس نظرســنجیهای صورتگرفته متأســفانه 70 درصد مــردم با وقف و کارکردهای آن آشنایی ندارند. حجتاالســالم محمدی با اشــاره به اینکه تاکنون 3 بیمارســتان در قالب وقف مشــارکتی در کشــور ســاخته شــده اســت، گفت: به صورت روزانه میتوانیم در سیســتمهای اوقاف مجموعه هدایــا، اجارهها و اقدامات مختلــف را به صورت آنالین رؤیت کنیم ضمن اینکه شــفافترین دوران مالی ســازمان اوقاف و امور خیریه با نظم خاصی در ایام فعلی است. ■ رونماییاز004سازهوقفیدرسازهتبلیغاتیتهران در ادامه این نشســت «عیســی علیزاده»، مدیرعامل ســازمان زیباســازی شــهر تهران، گفت: سومین برنامه مشترک این سازمان با سازمان اوقاف و امور خیریه در دهــه وقف آغاز خواهد شــد همچنین عالوه بر این چندیــن فراخوان هم به صورت مشارکتی با این سازمان اجرایی شده است. او با اشــاره به اینکه شــورای تخصصی ویژهای در سازمان زیباسازی شهرداری تهران زیرنظر ســازمان اوقاف و امور خیریه راهاندازی شــده اســت، افزود: قرار اســت از ابتــدای هفتــه آینــده روی 400 ســازه تبلیغاتــی ســطح شــهر تهران، موضوعــات استخراجشــده در کارگاه وقــف که به تازگی در شــهر شــیراز برگزار شده بود، رونمایی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.