جانباختن 21 دانش آموز در زلزله کرمانشاه

Iran Newspaper - - اقتصادی - هدی هاشمی

وزیر آمــوزش و پرورش گفت: بر اســاس آخریــن آمارهــا 21 نفــر از دانشآمــوزان کرمانشــاه جان خود را در زلزله از دســت دادنــد و تعدادی از همکاران فرهنگی ما نیز زخمی شــدهاند. همچنیــن ۴۴ واحد آموزشی در کرمانشــاه به نحوی تخریب شــدند که امــکان اســتفاده از آنهــا وجود ندارد. البته مدارس جدید آسیب ندیدند و بیشــتر مــدارس قدیمــی ســاز آســیب دیدهاند و این زنگ خطری برای ما است کــه باید بهصورت جدی در مقوله ایمنی مدارس وارد شویم.

ایــن بخشــی از خبــری بــود کــه ســید محمــد بطحایــی در نخســتین نشســت خبریاش با اصحاب رســانه بر آن اشاره کــرد. دیــروز وزیــر آمــوزش و پــرورش به همراه معاونانش در ســاختمان شــهید رجایــی وزارت آمــوزش و پــرورش جمع شــدند تــا بــه پرســشهای خبرنــگاران دربــاره مهمتریــن موضوعــات آموزش و پرورش پاســخ دهند. بطحایــی در این نشســت عالوه بــر آمار تخریــب مدارس در زلزلــه کرمانشــاه، از تغییــر ســاختار صندوق ذخیــره فرهنگیــان، آمار جدید بازماندگان از تحصیل، پرداخت معوقه حقالتدریســیها ظــرف دو هفتــه آینده و اقدامــات جدید بــرای آزادی معلمان زندانــی خبر داد. وزیر آمــوزش و پرورش درباره آخرین وضعیت تخریب مدارس در زلزلــه کرمانشــاه گفــت: اگــر زلزلــه در روز اتفــاق افتــاده بــود معلــوم نبــود چنــد دانشآمــوز جان خــود را از دســت میدادنــد. حادثــه در شــب رخ داده و تلفــات ما در بخش دانشآموزی بســیار کم بوده اســت. همچنین مــا واحدهایی داریم که آســیب آنها در حدی اســت که امکان حضور دانشآمــوزان وجود ندارد و شکافهایی در سازه آنها ایجاد شده که نمیتوان به آن اطمینان کرد.

وزیر آموزش و پرورش از راهکارهایی بــرای بازگشــت دانشآمــوزان مناطــق زلزلــهزده خبــر داد و گفت: با دو شــیفت کردنمدارسسالمواحیاناًتهیهکانکس برای برخی روســتاها بــه طورموقت این مشــکل را برطــرف خواهیــم کــرد. بایــد در بودجههــای ســنواتی اعتبــارات الزم را برای ســاخت مــدارس دریافت کنیم.

در کردســتان هم بهدلیل فرســوده بودن ســاختمانها در برخی شــهرها بــا وجود آنکه تخریب نداشــتیم، اما ســازه آسیب دیــده و مطمئن نبــود و بــه همین دلیل برخی مدارس کردستان هم تعطیل شد و امید است بسرعت مقاومسازی انجام شود.

بطحایــی افــزود: صحــت و ســالمت دانشآموزان برای ما اولویت اول اســت ولــو آنکــه تحصیــل شــان بــرای مدتــی بــه تأخیــر بیفتــد یــا ناچــار شــویم ادامه تحصیلشــان را برای مدتی در فضاهای موقــت داشــته باشــیم. تیمــی دیشــب راهی مناطق زلزله زده شدند و بر اساس گزارش این تیم برنامه فوری برای آماده کردن فضای آموزشی اجرا خواهیم کرد. ■ســاختار جدیــد صنــدوق ذخیــره فرهنگیانراهفسادرامیبندد

وزیر آمــوزش و پــرورش به وضعیت صنــدوق ذخیــره فرهنگیان اشــاره کرد و گفت: همواره معلمان مطالبه داشتهاند که نمایندگانــی در هیأت امنای صندوق داشتهباشندتادرفرآیندتصمیمگیریها مشــارکت کننــد. بعــد از فراهــم کــردن زیرســاختهای حقوقی فــردا فراخوانی منتشــر میکنیم و بنا داریم تا پایان سال با انتخابات الکترونیک دو نفر از معلمان اعضای صندوق مســتقیماً توســط دیگر اعضا انتخاب و عضو هیأت امنا شــوند و یک بازرس ویژه هم از معلمان انتخاب شــود. وی افزود: صنــدوق ذخیره در یک سال اخیر با استرسهای شدیدی مواجه بــود. طی دو ماه اخیر پنج جلســه هیأت امنا و هشــت جلســه هیأت مدیره برگزار

شــد که در آن حضور داشــتم. در ساختار شرکتها و ســبد سرمایهگذاری صندوق یــک تحــول اساســی رخ خواهــد داد. ضمن آنکه راه و زمینههای مفسدهآمیز احتمالــی بــا تغییــر ســاختارها بســته میشود.

بطحایی با بیان اینکه در حق صندوق ذخیــره جفــا شــده اســت، اظهارکــرد: در ســالهای ۴7 تــا ۵9، نــرخ بــازده سهمالشــرکه اعضــا در صندوق ســاالنه 9/71درصد بوده اســت. طی این سالها در برخــی شــرکتها بــا وجــود وضعیت اقتصــادی ناپایــدار، ارزش داراییهــا تــا چهــار برابــر شــده اســت. متأســفانه اطالعرســانیهای ناقــص ناخواســته باعــث ســقوط ســهام برخی شــرکتها شده است. وزیر آموزش و پرورش درباره زمــان ارائه گــزارش تحقیــق و تفحص از صنــدوق ذخیــره فرهنگیان عنــوان کرد: تصــور میکنم این گــزارش ظرف یک تا دو هفته آینده آماده شود. ابعاد مختلف تخلفات در صندوق و بانک سرمایه مورد واکاوی قــرار گرفتــه و امیــدوارم از ابتدای تأســیس صندوق باشــد و محــدود به دو سه سال اخیر نباشد. ■ تالش برای آزادی معلمهای زندانی

بطحایی در پاســخ به پرسشی درباره وضعیــت معلمــان زندانــی گفــت: مــا بــرای معلمهــای زندانــی و همچنیــن معلمهاییکهدرتبعیدهستنداقداماتی را انجــام دادهایــم کــه امیــدوارم بــزودی شاهداتفاقاتخوبیباشیم.

وی تأکید کرد: گاهی پاســخ به برخی ســؤاالت فرآینــد کار را پیچیدهتر میکند. مــا تالشهایــی انجــام دادیم امــا اجازه دهیــد پاســخ مشــروح ندهم زیــرا گاهی حاشیهســازی و سوءاســتفادهها ادامه کار را بــا ســختی مواجــه خواهــد کــرد. امیــد است آن بخش از جرایم قابل بخشش و بازنگری مورد توجه قرار گیرد و تسهیالتی برای همکارانم فراهم شود. ■ 06هزارنیرویبیکارحقوقبگیرداریم

بطحایی همچنین درباره موضوعات مطرح شده مبنی براینکه 0۶هزار نیروی بیــکار در آمــوزش و پرورش وجــود دارند که حقــوق میگیرند هم اعــالم کرد: این عدد و رقم دقیق نیست. نیروهایی داریم که ســاعت کارشان کم اســت. افرادی در برخــی مناطــق داریم کــه کالس نداریم بــه او بدهیــم نــه اینکــه بخواهــد حقوق مفتــی بگیــرد. وی ناچــار اســت در دفتر مدرســه بمانــد و کارهای متفرقــه انجام دهد. در برخی مناطق هم کمبود داریم و ایــن اختــالل در توزیــع نیروی انســانی وجــود دارد. از نظــر قانونــی نمیتوانیــم نیــروی مــازاد را بــه منطقــه دیگــری کــه کمبود هســت بفرســتیم. وی ادامــه داد: ساالنه ۶2هزار نیروی انسانی داریم که به مرخصی زایمان میروند. 11هزار نیروی ما مأمور دســتگاههای دیگرنــد و 2۴هزار نفــر دانشــجوی تربیت معلــم و در حال تحصیل هســتند. ایــن افــراد درمجموع حــدود 031هــزار نفــر یعنــی ۴1 درصــد کل نیــروی انســانی مــا را در برمیگیــرد. از اولویتهــای اصلــی مــا اصــالح و سازماندهینیرویانسانیاست. ■ آمارجدیدبازماندگیازتحصیل

وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره ترکتحصیــل و آمــار بازماندگــی گفت: بــا افــرادی روبــهرو هســتیم که مــدارس را پــس از دو تــا ســه ســال درس خواندن رهــا میکننــد. بخصــوص در مناطقــی کــه اشــتغال کاذب وجــود دارد افــراد به انگیزه کســب درآمــد درس را رها کرده و بــه کار روی میآورنــد. در متوســطه دوم حــدود 0۴3 هزار بازمانده از تحصیل، در متوســطه اول 002هزار و در دوره ابتدایی نیز 002هزار بازمانده از تحصیل داریم. ■ احتمالپرداختمعوقهحقالتدریسیها ظرفدوهفتهآینده

بطحایی دربــاره طرح خرید خدمات آموزشــی نیز اظهار کرد: ایــن طرح غالباً در مناطق محروم اجرا میشود و مزایایی دارد از جمله آنکه موجب شد نرخ تحت پوششافزایشیابدوکیفیتآموزشباال برود، اما اشــکالی که وجــود دارد افزایش هزینههای سرباری بود. سازوکارهایی در حال اتخاذ است تا واسطهها از بین رفته و حقوق معلمان در این مدارس مستقیماً به حســاب شان واریز شــود. امید است با گشایشهای حاصل شده ظرف یکی دو هفتــه آینده مبلغــی ابالغ اعتبار شــود و حق التدریس معوقه این معلمان که از عید باقی مانده، تسویه شود. ■ جلسهبارهبرمعظمانقالب دربارهآسیبهایاجتماعی

وزیــر آمــوزش و پــرورش با اشــاره به اینکــه در مــورد آســیبهای اجتماعــی و خصوصــاً آســیبهای اجتماعــی در آمــوزش و پــرورش، جلســهای با حضور رهبــر معظــم انقــالب برگــزار خواهــد شــد، اظهار کرد: متأســفانه آســیبهای اجتماعی را در کشــور و مدرسه شاهدیم. هرچنــد درصــد آســیبهای اجتماعــی دانشآمــوزی نســبت بــه 13 میلیــون دانشآمــوز کم اســت، اما حتــی اگر یک نفر هم دچار آسیبهای اجتماعی باشد ناراحتکنندهاست.

بطحایــی ادامــه داد: بــرای بحــث آسیبهای اجتماعی دورههای آموزشی خواهیــم داشــت. در دامنــه اول آموزش خانوادهها، با 10 موضوع رو به رو خواهیم شد و متناسب با هر سنی برنامه خواهیم داشــت. در شبکه تعاملی «سینا» آزادی بیشــتر در ارائــه محتــوا داریــم. آمــوزش دختــران، مدیــران و رؤســای مناطــق را خواهیم داشت. در حوزه آموزش حضور خانوادهها اجباری خواهد بود.

وزیــر آمــوزش و پــرورش بیــان کــرد: ســه ســال اســت برنامهای اجرا میشود تا آسیبهارصدشودوطیآنآسیبدیدگان شناســایی میشــوند کــه بهدلیــل کمبــود بودجــه موفــق نبودیــم. جلســهای نیــز خــاص آســیبهای اجتماعــی بــا رهبرمعظمانقالبخواهیمداشت.

بطحایــی درباره پیشــگیری و برخورد بــا آســیبهای اجتماعــی نیــز گفــت: تصمیماتــی اتخــاذ شــده کــه از طریــق ســامانه «ســینا»، آمــوزش خانوادههــا بــه تناســب نیازهــای خانــواده، آموزش مدیران و آموزش معلمان انجام خواهد گرفــت. حضــور خانوادههــا در ســامانه «ســینا» اجباری خواهد بــود و خانوادهها موظف خواهند بــود دورههای آن را طی کنند. رصد و کنترل آسیبهای اجتماعی را در برنامه هایمان گنجاندهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.