اعالم تعرفههای جدید اینترنت ثابت

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

وزیـــر ارتباطـــات و فناوری اطالعـــات مصوبه جدید سرویسهای پرسرعت غیرحجمی را اعالم کرد. به گـــزارش «ایـــران»، محمدجـــواد آذری جهرمی در صفحه اینســـتاگرام خود با انتشـــار جدول جدید تعرفههـــای اینترنـــت ثابت، نوشـــت: ایـــن تعرفه ســـرویسهای غیرحجمـــی مبتنی بر یک مصـــرف منصفانـــه ‪Fair Usage(‬ )Policy بنا شده و ســـقف مصرف منصفانه در بین 18 شرکت فعال در ارائه ســـرویس به رقابت گذاشته خواهد شد. شـــرکتها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطالع مشـــترکین برسانند. طبیعتاً فضای رقابتی به نفع مصرفکننده نهایی فراهم است. وی تاریـــخ اجرای این مصوبه را پیش از دهم آذرمـــاه اعالم کرد و گفت: این ســـرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادالنه، شـــرکتها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه 1۲8( کیلو بیت در ثانیـــه) تا پایان دوره ماهانـــه خواهند بود. وزیر ارتباطـــات و فناوری اطالعات همچنیـــن با تأکید بر اینکه این تعرفهها صرفاً برای دسترســـی ثابت اســـت، اظهار کـــرد: در مصرف منصفانـــه ترافیک داخلی حداقـــل دو برابر ترافیک بینالملل لحاظ میشود. جهرمی در پایان نیز خاطرنشـــان کرد: از همه عزیزانی که با اشتراک نظرات، ما را در تدوین و تصویب این نظام جدید تعرفه یاری کردند تشـــکر میکنم. اطالعـــات بیشـــتر را بزودی ســـازمان تنظیم مقررات به اطـــالع عموم مردم شریف کشورمان خواهد رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.