استفاده از پیامرسانهای مجاز با یکسوم نرخ هزینه اینترنت

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات، هزینه استفاده از پیامرسانهای مجاز در شبکههای موبایـــل و ثابت به یکســـوم نـــرخ هزینه اینترنت میرســـد، اعالم لیست این پیامرسانها را به آیندهای نزدیک موکول کرد. به گزارش «ایـــران» محمدجواد آذری جهرمـــی در صفحه اینســـتاگرام خود نوشـــت: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص حمایت از پیامرســـانهای بومی، کمیسیون تنظیم مقررات هزینه اســـتفاده از پیامرســـانهای مجاز در شـــبکههای موبایـــل و ثابت را یکســـوم نرخ هزینه اینترنت تصویب و ابالغ کرد. وی افزود: مرکز ملی فضای مجازی لیســـت پیامرســـانهای مجـــاز را بزودی اعالم خواهد کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشـــاره به اســـتفاده از شـــبکه ملـــی اطالعات در حمایـــت از این پیامرســـانها نیز بیان کرد: در خصوص اختصاص فضا و نیز هزینههای اتصال به شـــبکه ملـــی اطالعـــات، وزارت ارتباطات تســـهیالت ویـــژهای را برای این پیامرسانها در نظر گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.