کمیتهامداددراینمنطقهچهمیکند؟

Iran Newspaper - - جامعه -

ً قطعااینسؤالبارهاوبارهابهذهنهمهماخطورکردهاست، اما جوابش چندان ساده نیســــت. کمیته امداد امام خمینی برای هر نوع کمکرســــانی در «پیرخوشــــاب» اعالم آمادگی کردهاست،امامسألهاینجاستکهمسیرصعبالعبور، اجازه کمکرسانیراحتومنظمرانمیدهد.مسئوالنکمیتهامداد هم میگویند اگر اهالی را جابهجا کنید هرکاری از دستشان بر بیاید، انجام میدهند! ابراهیم پیروزی، رئیس کمیته امداد بخش زه کلوت، نزدیکترین جا به روستاییان «پیر خوشاب» میگویــــد که با همه ســــختیها، امســــال یک تیــــم دو نفره از دندانپزشکانرابهاینمنطقهبردهاند،اماوضعیتبهگونهای اســــت که تنها معاینه و چند درمان دورهای، جوابگوی مردم نیست. او همچنین میگوید که در اربعین همین امسال یک بسته مواد غذایی، پوشاکی و غیره به ارزش 28 میلیون تومان رابهمنطقهبرده وازاوایلامسالهمتاآنجاکهمیتوانستند3 مرحله، پای خیرین را به آنجا باز کردهاند. حتی3 مرحله بسته مواد غذایی هم به دست پیرخوشابیها رسیده است. اما بعد محرومیتبهحدیاستکهاینکمکهایدورهاینمیتواند برایشانکارسازباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.