ایران کرمانشاه را تنها نمیگذارد

Iran Newspaper - - حـــــــوادث - بهروز آرمان

هنوز هیچکس در دنیا نمیتواند پیشگویی کند که زلزله، چه زمانی و کجا رخ میدهد. انســـان فقط میداند پـــس از هر فاجعه، کســـانی که زنده ماندهاند باید به هرشکل که شده با امید به زندگیشان ادامه دهند. زلزله 7/3 ریشـــتری یکشنبه شب، استان کرمانشـــاه و بخشهایی از ایالم را با یکی ازتلختریـــن بحرانهای طبیعـــی روبه رو کرده اســـت. قصرشیرین، ســـرپل ذهاب، مریـــوان، داالهو، کرمانشـــاه و چند شـــهر دیگر، زیر شـــالق طبیعت ســـرخ شدهاند و لحظـــه به لحظـــه خبرهـــا و تصویرهای تازهای از این مصیبت ملی در رســـانهها و فضای مجازی، دست به دست میشود. در میـــان اشـــک، فریـــاد و حیـــرت، اندوه فاجعه زدگانی را میبینیم که با زخمهایی بـــر تن و روان، هم اعضای خانواده خود را از دســـت دادهاند و هم بیســـرپناه، تشنه و گرســـنه ماندهاند. پشـــت همین کوه غم اما نیـــروی حیرتانگیز08 میلیونی مردم زلزله زده غرب کشور را پشتیبانی میکند؛ روحیهای که باید بـــه احترام آن، کالهها را از سر برداشت. هموطنان فـــداکار، دوشـــادوش نیروهای ارتش، ســـپاه، هالل احمر، آتشنشـــانی، وزارت بهداشـــت ...و داوطلبانه و جانانه، دل بـــه آوار زدهانـــد و در حالی که اشـــک شورشـــان روی آوار ســـرزمین شـــیرین چکیده، شـــمار زیادی از مصیبت دیدگان را نجـــات دادهاند وهمچنان هم درتالش هســـتند. در کنـــار نمایـــان شـــدن شـــدت آسیبپذیری سرزمین غرب کشور در برابر بالیای طبیعی، یک ویژگی بارز اجتماعی نیـــز دوباره آشـــکار شـــده اســـت؛ ایثـــار و فداکاری ایرانیان. در مقابل حوادث غیرمترقبه، این روحیه نیرومند اســـت که به مردم مصیبت دیده قدرت میدهـــد و تشویقشـــان میکند تا امیدوارانه زندگی کنند. با گذشـــت سه روز از زلزلـــه مرگبار در غرب کشـــور، عملیات هـــزاران ناجـــی در کانـــون منطقههـــای بحرانزده، از زمین و آسمان ادامه دارد. حاالدرعزمملیبرایکمکبهزلزلهزدگان، ناجیان با بغض ترک خوردهای که در گلو دارند، آســـیبدیدگان را دلداری میدهند: «هموطنان، گریه نکنید. ما همیشـــه با هم هســـتیم. تا جایی که توان داشته باشیم، به شـــما کمک میکنیم. ما هرگز شـــما را تنها نمیگذاریم.» کنار خانههای ویران، ســـربازی جوان دست پســـربچهای را که پدر و مادرش زنده به گور شدهاندمیگیردومیگوید:«اینیکفاجعه طبیعی اســـت و تو نجـــات یافتهای؛ پس لطفاً خوب زندگی کن.»آری، همبســـتگی و اعتماد، مهمترین ســـرمایههای انسانی و رمز موفقیت در مدیریت بحران هستند و بیشـــک، حال استان کرمانشـــاه دوباره خوب خواهد شـــد؛ زمانـــش را نمیدانم. زلزلههای مرگبـــار بم، بویینزهرا، طبس، منجیل و رودبار و حاال کرمانشـــاه، اگرچه داغهای ســـنگینی بر دل ایرانیان گذاشته اما درسهای حیاتی هم داشـــته اســـت: «خطر بیخ گوشـــمان اســـت و باید به فکر عالج واقعه بـــود، پیش از وقوع!»زلزله در بیست و یکمین شـــب از آبان 96 با وجود تمامـــی پیامدهای مرگبـــارش این پیام را هم به همراه داشـــت که بشـــر بـــا تمامی پیشرفتهای علمی، هنوز در گام نخست است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.