تعیین تکلیف طرح توسعه 2 میدان مشترک در آخرین روزهای سال

Iran Newspaper - - صفحه اول -

عطیهلبــاف/ صنعت نفت ایــران دومین قرارداد پســابرجامی خود را روز گذشــته با شــرکت زاروبژنفت روســیه امضا کرد و «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت میگوید که هفته آینده هم یک قرارداد دیگر امضا خواهد شــد و با انعقاد آن، پرونده ســال 96 در این بخش بسته میشود. به این ترتیب صنعت نفت کشور با امضای 3 قرارداد جذب ســرمایه خارجی دســت پر وارد سال 97 میشــود که اولین آن قرارداد طرح توسعه فاز11 با شرکت توتال فرانسه در تیرماه سالجاری بوده اســت. البته به اعتقاد وزیر نفت ســال 97 پرکارتر از ســالجاری خواهــد بود. بهطوری که بیژن زنگنه میگوید: «برای 22 میدان نفتی مذاکرات فعال داریم و ســال آینده بســیاری از این مذاکرات منجر به قرارداد خواهد شد.» قراردادهایی برای توسعه میادینی نظیر سپهر و جفیر، آذر، چنگوله، دهلران، مارون، کوپــال، آزادگان، یادآوران، بالل، فروزان و فرزاد بی که گفته میشود چند سرمایهگذار اروپایی و مابقی آسیایی هستند. به نظر میرســد که در میان این سرمایه گذاران ترازو در ســمت روسها ســنگینتر باشــد. چراکه روســیه به عنوان یکی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان نفت خام دنیــا، بیش از 10 میلیون بشــکه نفــت خام در روز تولید میکند؛ شــرکتهای توانمنــد از نظر فناوری و تکنولــوژی دارد؛ شــریک اســتراتژیک ایــران اســت و از همه مهمتر شرکتهای نفتی این کشور هیچ هراسی از تحریمهای امریکا ندارند. دراینزمینهسرگئیکودریاشف،مدیرعاملشرکتزاروبژنفتروسیه در پاســخ به «ایران» گفت: «ما از تحریمهای امریکا هراســی نداریم. امروز هیچ کس مزاحم همکاری ما با ایران نیســت، حتی امریکا.» او توضیح داد: «قراردادهای نفتی ریسکهای بسیاری دارند. از ریسک تغییرات قیمت نفت خام گرفته تا ریسکهای سیاسی. حتی ریسک زمین شناســی هم وجــود دارد. لــذا در این صنعت باید جــدی بود و نترســید.» در ایــن قــرارداد که میان شــرکت ملی نفت و کنسرســیوم ایرانی- روســی متشــکل از زاروبژنفت روســیه و دانا انرژی ایران امضا شد، مشخص شده که سهم روسها در این قرارداد 80 درصد است. به این معنا که 80 درصد سرمایهگذاری را روسها انجام خواهند داد و بازپرداخت آن هم به همین نسبت است. در این زمینه مدیرعامل شــرکت زاروبژنفت روسیه میگوید که بازپرداخت پول مانند قرارداد توتال انجام خواهد شــد و ایران میتواند بعد از اتمام ســرمایهگذاری پرداخت را با محصول که نفت خام است انجام دهد. این موضوع به نفعایراناست.چراکهبدونسرمایهگذاریمالیمیتواندازدومیدان مشــترک که هــر روز در حال تخلیه از ســمت عراق اســت، حدود 67 میلیون بشکه تولید تجمعی اضافی ظرف01 سال ایجاد کند و بخشی ازاینتولیدرادرعوضسرمایهگذاریانجامشدهبهروسهابدهد.این قرارداددرزمینهبهبودبازیافتوافزایشتولیداجرامیشودوروسها با اســتفاده از تکنولوژیهایی که در دست دارند میزان برداشت نفت خــام از ایــن میدانها را دو برابر خواهند کرد. یعنــی افزایش 50 تا 60 درصدی ضریب بازیافت نفت خام از این دو میدان. ■ نخستینقراردادنفتیباروسیه،4میلیارددالردرآمدزاییدارد

دراینمراسموزیرنفتگفت:«درحالتفعلیمیزانتولیدنفت ازمیادینمشترکآبانوپایدارغربدر01سالآینده53میلیونبشکه خواهد بود اما با اجرای قرارداد توسعه میدانهای آبان و پایدار غرب با«زاروبژنفت»روسیه76 میلیونبشکهبهتولیدکشورافزودهمیشود و تولید این میدان به 105 میلیون بشکه میرسد؛ که با احتساب بهای کنونی نفت، معادل چهار میلیارد دالر ارزش دارد». زنگنه افزود: «در این قرارداد اولینها را داریم. این نخستین بار است که قرارداد توسعه یک میدان نفتی ایران با شــرکتی روســی امضا میشــود. پیش از این فقطازخریدخدماتشرکتهاینفتیروسیاستفادهمیشدامااین قرارداد برای توســعه یک میدان نفتی اســت. آن هم در شرایطی که برای نخستین بار یک شرکت 100 درصد خصوصی به عنوان شرکت اکتشاف و تولید ایرانی در قرارداد توسعه میدان مشارکت میکند». او با بیان اینکه قراردادهای متعدد نفتی را در شرف امضا داریم، اذعان کرد: «آمدهایم که ریســکها را بپذیریم و برای توسعه صنعت نفت و اســتیفای حقوق مردم ایران کار کنیم. این قراردادها باید به توسعه صنعت نفت ایران و ایجاد کار و اشتغال برای کشور ختم شود. در این قراردادهمسهمساختداخلبسیارپررنگاست.»

مشروح این مطلب را در صفحه5 بخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.