پیام استیضاح

Iran Newspaper - - صفحه اول - غالمعلی جعفرزاده نماینده مجلس

اســتیضاح همزمان ســه وزیــر دولــت پیامهــای مهمی در بطن خود داشــت. شــاید مهمترین پیام این سه استیضاح و نتیجــه آنها این بود که نباید در شــرایط نه چندان با ثبات فعلی، چهرههای سیاســی و برخی مسئوالن برای پاسخ به مطالبات عمومی بهســمت رفتارهای پوپولیستی و بیثمر تمایل پیدا کنند. هر چند در هر ســه وزارتخانهای که وزیران آنهــا اســتیضاح شــدند و حتــی در کلیــت عملکــرد دولت میتوان نقاط ضعف جدی پیدا کرد اما نکته مهم در قبال استیضاحهای یاد شده این است که با نگاهی به طرح مدون آنها میشــد فهمید که چندان مبنای کارشناســی ندارند. هر چند اســتیضاح حق مجلس و ابزاری کارآمد برای نظارت است اما استفاده ناصحیح از آن هم میتواند پیامدهای منفی در پی داشــته باشــد و منافع عمومی را با خطراتی مواجه کند. در این ســه اســتیضاح به طور عمده میشد دو نوع نگاه پوپولیســتی را رصد کرد؛ اول نگاهی که معتقد بود باید پاسخ اعتراضات مردم را با برکناری وزیران داد تا جامعه به آرامش برسد. چنین نگاهی نه دارای مبنای کارشناسی است و نه میتوان ردی از درایت سیاسی در آن پیدا کرد. این رویکرد حتی مسکنی زودگذر هم برای مطالبات مردم نیســت و جامعهای که در مســیر رشد آگاهی قرار دارد را نمیتوان با اینگونه رفتارها به خطا انداخت. اتفاقاً این رفتارها در شرایط کنونی به سست شدن بیشتر اعتمــاد دوطرفــه بین مردم و مســئوالن خواهد انجامید. نــگاه دوم نیز این بود که بهدلیل همزمانی این سه استیضاح، برای دفاع ازشأن مجلس باید به هر ترتیب یکی از وزیران برکنار شوند. این نگاه هم نه توجیه فنی دارد و نه سیاسی.

اما پیام بعدی این استیضاح را باید در آمار آرای سه وزیر دید، جایی که درصد رأی مخالف این وزیران نسبت به رأی اعتماد کابینه دوازدهم کاهش یافته است. این کاهش نشانگر افزایش فاصله میان دولت و مجلس است. فاصلهای که به دو دلیل عمده افزایش یافته؛ دلیل اول شــاید عملکرد دولتیها باشــد اما دلیل دوم هم نگاه غیر فنی برخی نمایندگان به مطالبات و خواستههایی است که میتوانند از وزیران انتظار داشته باشند. کشور ما در شرایط مطلوبی نیست و به نظر میرسد به طور جدی زمان اینگونه رفتارهای سیاسی سپری شده باشد. همین رفتارها است که اتفاقاً شأنیت مجلس را زیر سؤال میبرد. در دهههای گذشته مطرح شدن طرح استیضاح وزیران و به جریان افتادن آن در مجلس یک اتفاق مهم و بزرگ در کشور بود که فضای سیاسی را کامالً متأثر از خود میکرد. امروزه اما به جایی رسیدهایم که سه استیضاح همزمان توسط مجلسیها به اجرا در میآید و دولت حتی به اندازه یک اســتیضاح دهههای قبل احســاس خطر نمیکند. به این دلیل که اســتیضاح مبنای فنی، کارشناسی و اقناع کنندگی ندارد. این وضعیت شأنیت مهمترین ابزار نظارتی مجلس بر دولت را به خطر انداخته اســت و بهعبارتی جدیت اســتیضاح چه در چشــم سیاســیون و چه در نظر افکار عمومی اهمیت خود را از دســت داده. این سه استیضاح باید درسی باشد برای همه مسئوالن کشور تا برای پاسخ دادن به مطالبات مردم شروع به فاصله گرفتن از رفتارهای نمایشی کنند و تا دیر نشده به رفع جدی و بیوقفه مشکالت بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.