لندن سفیر خود را در تهران تغییر داد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

وزارت خارجه انگلستان سفیر جدید خود را در ایران معرفی کرد. وزارت خارجه انگلستان روزگذشتهدربیانیهایازتغییرسفیراینکشوردرتهرانخبردادواعالمکرد«رابمکر»که دیپلماتیباسابقهنظامی،اطالعاتیواقتصادیاست،جایگزین«نیکالسهاپتون»شد. «بوریسجانسون»،وزیرخارجهانگلیسدربیانیهایبهمناسبتتغییرسفیرگفتهاست: «ایران، میتواند نقش مهمی در خاورمیانه بازی کند، اما ضروری اســت که این کار را به نحویسازندهانجامدهد.اینچیزیاستکهمندرسفرمبهتهران،دسامبرسالگذشته آن را روشــن کردم». به گزارش ایرنا جانســون همچنین از توافق هستهای ایران بهعنوان یک«موفقیتدیپلماتیکعظیم»یادکردهوآنراحاصلسالهایدیپلماسیصبورانه و مســتمر خوانده اســت. وزیر خارجه انگلیس ابزار امیدواری کرده سفیر جدید کشورش بتوانــد از تجربیات بینالمللی خــود برای تعامل انگلیس با ایران اســتفاده کند. «مکر» در بیانیهای پس از انتصابش به ســمت سفیر انگلیس گفته است: «از انتصاب بهعنوان ســفیر جدید انگلیس در ایران مفتخرم. تعامل ادامهدار انگلیس با ایران برای هدف ما جهتتبدیلکردنخاورمیانهبهمکانیامنتروباثباتترحائزاهمیتیحیاتیاست.من منتظر همکاری با دولت ایران و شریکان بینالمللی برای حفظ توافق هستهای برجام و گسترش روابط دوجانبهمان، از طریق تعامل سازنده در حوزههای حقوق بشر، بازرگانی وجستوجویراهحلهایسیاسیبرایدرگیریهادریمن،سوریهونقاطدیگرهستم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.