تکذیب انتصاب دوتابعیتیها از سوی وزارت اطالعات

Iran Newspaper - - صفحه اول -

وزارتاطالعاتباصدوراطالعیهای،مطالببرخیرسانههامبنیبراشتغالوانتصاب افراددوتابعیتیدرپستهایدولتیراتکذیبکرد.بهگزارش«ایران»درایناطالعیهکه در پایگاه اطالعرسانی وزارت اطالعات منتشر شده، آمده است: وزارت اطالعات حسب وظایف و مأموریت ذاتی خود تاکنون موضوع شناسایی افرادی را که در مظان دوتابعیتی بودند، با جدیت در دستور کار داشته و در فرآیند بررسیهای اطالعاتی، تعدادی از افراد دارای تابعیت مضاعف، متقاضی انتصاب و اشــتغال در بخشهای دولتی شناســایی شــدهاند کــه پس از بررســیهای بهعمــل آمده بــا انتصاب آنــان در پســتهای دولتی مخالفت شــده است. این اطالعیه میافزاید: حتی برخی افرادی که قبالً در پستهای مدیریتــی منصوب شــده یا پس از انتصاب، اقــدام به اخذ تابعیت کــرده بودند؛ پس از شناســایی، اعــالم نظر صریح و قاطــع و پیگیــری وزارت اطالعات، با همکاری رؤســای محترمسازمانهایذیربط،ازپستهایمدیریتیعزلوبرکنارشدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.