دومین قرارداد بزرگ نفتی در پسابرجام

روسها با سرمایه گذاری 4۷۶ میلیون دالر ی رسماً به صنعت نفت ایران وارد شدند

Iran Newspaper - - صفحه اول - عطیه لباف

وزیر نفت : نخستین قرارداد نفتی با روسیه، ٤میلیارد دالر درآمدزایی دارد شرکت «زاروبژنفت» روســــیه، بعد از توتال فرانسه دومین سرمایهگذار پسابرجامی بخش باالدست صنعت نفت است سهم مشارکت شرکت روسی در این همکاری 80 درصد است

بـــرآورد هزینههـــای ســـرمایهای طـــرح توســـعه میدانهـــای آبـــان و پایـــدار غـــرب معـــادل ۴7۶ میلیون دالر امریکا و هزینههای غیرمستقیم معادل 8۶ میلیون دالر تخمین زده شده است

مدیرعامل شرکت زاروبژنفت در پاسخ به «ایران»: امروز هیچ کس مزاحم همکاری ما با ایران نیست، حتی امریکا

در آخرین روزهای سال، دومین قرارداد پســـابرجامی صنعـــت نفت کشـــور به امضـــا رســـید و روسها بهطور رســـمی وارد آن شدند. قراردادی بر اساس مدل جدید که هـــدف از امضای آن توســـعه میدانهای مشترک آبان و پایدار غرب اســـت. این قرارداد میان شـــرکت ملی نفت ایران، شرکت زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی منعقد شـــده. به این ترتیب شرکت زاروبژنفت روسیه، بعد از توتال فرانسه دومین سرمایهگذار پسابرجامی بخش باالدســـت صنعت نفت اســـت. سال گذشـــته در چنین روزهایی قرارداد توســـعه فاز ۱۱ پـــارس جنوبی بـــا توتال فرانسه بسته شد.سهم مشارکت شرکت روســـی در ایـــن همـــکاری ۰۸ درصد و ســـهم شـــریک ایرانی ۰٢ درصد است. حداکثـــر مدت قرارداد هم ۰۱ ســـال و با توافـــق طرفین قابل تمدید اســـت تا در نهایت ایران به تولیـــد حداکثر ۸۴ هزار بشـــکه در روز و تولیـــد تجمعی اضافی حدود ۷۶ میلیون بشـــکه طی ۰۱ســـال آینده دست یابد.

برآورد هزینههای ســـرمایهای طرح توســـعه میدانهای آبان و پایدار غرب معـــادل ۴۷۶ میلیـــون دالر امریـــکا (شـــامل هزینههای مستقیم سرمایهای و هزینه تعمیـــر و جایگزینی پمپهای درونچاهـــی) اســـت و هزینههـــای غیرمســـتقیم معـــادل ۸۶ میلیون دالر تخمین زده شده است.

اما نکته مهم این اســـت که روسها دو میدان مشـــترک ایران را با اســـتفاده از تکنولوژیهـــای روز توســـعه خواهند داد. میادینی که مخزن آنها میان ایران و عـــراق مشـــترک اســـت. کشـــوری که مهمترین شـــریک همســـایهای است و ۸٢ میدان مشترک نفتی با ایران دارد.

البتـــه انتخاب روسها بـــرای این دو میدان تصادفی نبوده و روسها در میان دیگر متقاضیان این میادین توانستهاند پیشـــنهاد قانع کننده تری را به شـــرکت ملی نفـــت بدهند. برای مثال شـــرکت ملی نفـــت ایـــران و اواموی اتریش هم چندی پیـــش با هدف مطالعـــه میدان پایدار غـــرب تفاهمنامـــهای امضا کرده بودند.اهـــم شـــرح کار نهایـــی شـــده در قرارداد حاضر شـــامل انجام مطالعات مهندســـی، تعمیر و مجهز کردن چاهها به پمپهـــای درون چاهی، بازســـازی، تعمیـــر و نوســـازی تأسیســـات موجود، نصـــب تفکیکگر، نصب جریانســـنج چند فازی، تبدیل یک حلقه چاه تولیدی به چاه تزریق پساب ...و در فاز نخست و خریـــد و نصب واحد انتقـــال نفت و گاز و آب، حفـــاری ۸ حلقه چـــاه توصیفی/ تولیدی، خرید و نصب پمپهای درون چاهی، نصـــب و راه انـــدازی تفکیکگر دائـــم، انجام لـــرزه نگاری ســـه بعدی، حفـــاری کنار گـــذر ...و در فـــاز دوم برای مجموع هر دو میدان است. ■ پایدار غرب و آبان در مسیر توسعه

در حال حاضر تولید نفت خام ایران

از میـــدان مشـــترک پایدار غـــرب بیش از ۰۳ هزار بشـــکه در روز اســـت. ســـهم کشـــورمان از ایـــن میـــدان که بـــا میدان جبل الفوقی عراق مشترک است، تنها ۱۱ درصد اســـت و ۹۸ درصد این میدان در طـــرف عراقی قـــرار دارد.این میدان در ۰۵۱ کیلومتـــری شـــمال غـــرب اهواز و شـــمال میـــدان پایدار واقع شـــده و در ســـال ۹۵۳۱ با حفـــر اولین چاه کشـــف شـــده اســـت. نفت ایـــن میـــدان از نوع ســـنگین اســـت و فشـــار طبیعی مخزن آن پاسخگوی فشار الزم برای استخراج نفت نیســـت. از این رو استفاده از تلمبه بر ســـر چاه اجتنـــاب ناپذیر اســـت. این میدان در مجـــاورت میدان فکه کشـــور عراق قـــرار دارد. نفت تولیدی چاههای میدان پایدار غرب به وسیله پمپهای

چندفازی این مرکز از طریق دو خط لوله هشت و ۰۱ اینچی به واحد بهرهبرداری چشمه خوش ارسال میشود.

اهمیـــت افزایش ضریـــب بازیافت نفت خـــام از مخـــزن این میـــدان یکی از دالیـــل موافقـــت ایـــران بـــا حضـــور روسهـــا در ایـــن بخش اســـت. در این رابطه سرگئی کودریاشـــف، مدیرعامل شـــرکت زاروبژنفت روســـیه در مراســـم امضـــای تفاهمنامـــه اعالم کـــرده بود: راهبرد زاروبژنفت این است که با هدف دســـتیابی به نتایج مطلوبتر، برای هر مخزن و هر چاه متناسب با ویژگیهای آن، رفتـــار منحصر بهفـــردی را تعریف میکند. به گفته کودریاشف، این شرکت با حدود نیم قرن ســـابقه، فعالیتهای گســـتردهای در عرصه بینالمللی دارد و بهویـــژه ســـالهای زیـــادی در حـــوزه باالدستی صنعت نفت ویتنام فعالیت کرده است.

همچنیـــن حفـــر نخســـتین چـــاه اکتشافی در میدان نفتی آبان (مشترک بـــا عـــراق) در ســـال ۶۸۳۱ بـــه منظـــور ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری الیههای نفتی بنگســـتان آغـــاز و با حفـــر چاهی تا عمـــق چهار هـــزار و ۰۶۴ متر، ۳/۰۵۱ میلیون بشـــکه نفت درجا کشـــف شـــد. واحد بهرهبرداری چشـــمه خوش واقع در ٢٥ کیلومتـــری شهرســـتان دهلـــران از ظرفیـــت اســـمی ۱۸۱ هزار بشـــکه در روز برخـــوردار بـــوده کـــه نفـــت تولیدی میدانهای آبان، چشمه خوش، پایدار، پایدار غـــرب و دالپری را فـــرآورش و به وســـیله دو خـــط لولـــه ۸۱ و ۰٢ اینچ به طول ۳۵۱ کیلومتر به واحد بهرهبرداری شـــماره ۳ اهـــواز و تلمبـــه خانه شـــهید چمران ارسال میکند. تولید نفت فعلی این دو میدان در مجموع ۶۳ هزار بشکه در روز است. با اجرای طرح توسعه این دو میدان، نه تنها شـــاهد افزایش تولید نفت خام خواهیم بود بلکه زمینههای اشتغال فنی گسترده در ناحیه مربوطه در اســـتان ایـــالم ایجـــاد شـــده و بویـــژه کارگاههای تعمیر و بازسازی پمپهای ESP برای نخســـتین بـــار در این منطقه ایجاد میشود. همچنین انتظار میرود شـــرکت زاروبژنفت تکنولوژی خود را در زمینه افزایش بازیافت در این میدانها پیادهسازی کرده و طرفهای ایرانی نیز با این تکنولوژی و کاربرد آن آشنایی پیدا کنند و آموزشهای الزم را ببینند .

■ قراردادی بر اســــاس مدل جدید که هدف از امضای آن توسعه میدانهای مشترک آبان و پایدار غرب است ■ شــــرکت زاروبژنفت روســــیه، بعــــد از توتال فرانســــه دومین سرمایهگذار پسابرجامی بخش باالدست صنعت نفت است ■ سهم مشارکت شــــرکت روســــی در این همکاری ۰8 درصد و سهم شریک ایرانی ۰۲ درصد است. حداکثر مدت قرارداد هم ۰۱ سال و با توافق طرفین قابل تمدید است ■ برآورد هزینههای سرمایهای طرح توســــعه میدانهای آبان و پایدار غرب معادل ۴7۶ میلیون دالر امریکا (شــــامل هزینههای مســــتقیم ســــرمایهای و هزینه تعمیــــر و جایگزینــــی پمپهای درونچاهی) است و هزینههای غیرمستقیم معادل 8۶ میلیون دالر تخمین زده شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.