آخرین روزهای نجفی در «بهشت»

شهردارتهراناستعفاکرد

Iran Newspaper - - صفحه اول - حمیده امینی فرد

دیــروز در کشــاکش تکذیب و تأییدها، ســرانجام اســتعفای محمدعلی نجفــی، شــهردار 6 ماهه تهــران بــه واقعیــت پیوســت تــا پــس از هفتهها گمانهزنیهــا و اعالم اخبار ضــد و نقیض درباره اســتعفای شــهردار 67 ســاله تهــران از ســوی رسانههای منتســب به اصولگرایان، محمدعلی نجفی به بهانه «سرطان پروستات» از «بهشت» خداحافظی کند.

اســحاق جهانگیــری، محســن هاشــمی و محســن مهرعلیــزاده هماکنــون 3 گزینــه جدی برای این پســت محســوب میشــوند. در صورت شهردار شدن محسن هاشمی، مرتضی الویری، رئیس شــورا خواهد شــد و یک اصولگرا، احتماالً مهــدی چمــران وارد شــورا میشــود. (اگرچــه محســن هاشــمی صریحــاً اعــالم کــرده کــه بــه هیچوجه بهدنبال شهردار شدن نیست).

شوراییها البته برای ماندن نجفی، پافشاری زیــادی کردنــد، امــا گفتــه میشــود در نهایت به تصمیم او تن دادند.

آنهــا احتماالً تــا انتخاب شــهردار جدید برای تهــران یــک سرپرســت معرفــی خواهنــد کــرد. «پیروز حناچی»، معــاون فنی و عمرانی، یکی از گزینههای محتمل است.

البتــه بنــا بــه گفتــه فراهانی عضــو شــورا قرار بر این اســت تا اســتعفای او در نخســتین جلسه رســمی شورای شهر در ســال جدید رسماً قرائت شــده و دربــاره آن تصمیمگیــری قطعــی شــود. بــا ایــن توصیــف محمدعلــی نجفــی تــا پایــان تعطیالت، شهردار تهران میماند.

خبــر اســتعفای نجفــی البتــه پیــش از آنکــه جامعــه اصولگرایــان را متعجــب کنــد، طیــف اصالحطلبــان را متحیــر کرد، چرا کــه اغلب آنها بویژه اعضای جوان شورای شهر تهران که با رأی قاطــع خود «نجفی» را برای «بهشــت» برگزیده بودنــد، بدون آنکه از قطعیــت این تصمیم آگاه باشند، شــروع به تکذیب «استعفایی» کردند که ظاهراً قطع به یقین شده بود.

ماجرای استعفای نجفی البته به ماهها پیش برمیگــردد، بــه روزی که او شــهردار تهران شــد، اما خیلیها که خــواب آمدن فرد دیگری را دیده بودند که چند ســال پیش او را از ســازمان میراث فرهنگــی و گردشــگری بازنگهداشــته بــود، بــه او بقبوالنند که توان اداره این مســئولیت سنگین را نخواهد داشــت. او البته در آن روزها به صراحت اعالم کرد که مشــکل قلبیاش حل شــده اســت و نگرانــی از بابــت ادامه کار ندارد. ا ما دلواپســان همچنان به تلقینهای خود ادامه دادند تا جایی که حضور کمرنگ نجفی در زمان زلزله تهران را در هیاهــوی آلودگــی هوا بههمیــن موضوع ربط داده و اعالم کردند که به علت مشکل حاد قلبی به کیش پناه برده است، خبری که با آمدن نجفی چند ســاعت پس از وقوع زلزله در تهران باز هم تکذیــب شــد تــا نوبت بــه یک مــاه اخیر رســید. رسانههای اصولگرا باز هم به سراغ نجفی رفتند تــا اینبار بــه بهانــهای دیگر همچــون نارضایتی شوراییها از عملکرد شهردار تهران بویژه درباره انتصابات پرحاشیه،ســریال دنبالهدار اســتعفا را کلید بزنند.

امــا بــه روال همیشــگی، شــوراییها پشــت شــهردار تهــران درآمدنــد و تأکید کردنــد که این خبرهــا از اســاس دروغ اســت و اختــالف جــدی مابین آنها نیست. همان زمان هم البته خیلیها اذعان کردند که این جریانسازیها سرانجام کار دســت «نجفی» خواهد داد و حتــی اگر «او» هم نخواهد، «دیگران» وادار به استعفایش میکنند.

اتفاقــی کــه باالخــره افتــاد. نجفی بــه اذعان برخیها در تله «استعفاسازی» گیر کرد و اینبار هم بــه بهانه «بیمــاری» مســئولیتاش را نیمه تمام گذاشــت و رکورد یک مدیر «نیمسال» را به نام خود ثبت کرد.

خبر استعفای شهردار تهران چند روز قبل هم غیررسمی، حاشیههای رفتن نجفی از شهرداری تهران را پررنگ کرده بود، اما صداهای رسمیتر از اوایــل صبــح دیــروز شــنیده شــد. متأســفانه با وجود آنکه بیشــتر رســانهها از رفتــن نجفی خبر میدادند، اما اغلب اعضای شــورای شهر تهران نســبت به این موضوع اظهــار بیاطالعی کرده و حتی برخیهایشــان هم با موضعگیری شــدید، ســعی در تکذیب اصل خبر داشــتند تــا وقتی که احمــد مســجدجامعی، آب پاکی را روی دســت همه ریخت و در جمع خبرنگاران، خبر اســتعفا را تأیید کرد.

بــا ایــن همــه چندصدایــی و بیخبــری شــوراییها، داد بســیاری را درآورد و حتــی شــهابالدین طباطبایــی را بــر آن داشــت تــا در توئیتی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد: «فارغ از اینکه در بهشت چه خبر است، صداقت و شــفافیت اعضــای شــورا و مدیــران شــهرداری در یادها میماند، ســرمایه اصلــی اعتماد مردم است.» از طرفی نخستین واکنش صریح از سوی مقامات شــهرداری هم به اظهارات عبدالرحیم کرکهآبادی، مدیرکل دفتر شهردار برمیگردد که او هم استعفا را از اساس رد کرده و اعالم سرطان پروستات نجفی را آخرین ورژن از شایعات اعالم کرده بود! ■ دلیل استعفا

آنچه رسماً اعالم شده، بیماری نجفی است، اما آنچه از اخبار غیررســمی برداشــت میشــود، پشــت پــرده جریانهایــی اســت کــه او را بــرای رفتن، «ترغیب» یا به عبارتی «مجبور» کردهاند. پشــت پــردهای که میگویــد نجفی مناســب این پســت نبوده و از ابتدا هم تمایلی برای ماندنش نداشــتهاند. این جریانها البته از سوی هر طیفی به یک شکل تفسیر میشود.

گروهــی از پایــان زد و بندهــای مالــی و اتمام تخلفــات و فســاد در شــهرداری تهــران گالیــه داشــتند، گروهی دیگــر از انتصابات پرحاشــیه از طیف اصولگرایان و بازنشســتگان و عدهای قلیل هم تمایلی بهحضور «نجفی» بهعنوان «شهردار آکادمیــک» بــرای کالنشــهر پرچالــش تهــران نداشتند. در مجموع، اما همه این مخالفتها به پایان نجفی در بهشت منجر شد. پایانی که پیش از شروع سال جدید، مدیریت شهری را در انزوای تاریکی قرار داد. ■ «جشنی» که پایان «نجفی» شد

برخیهــا البتــه جشــن پرحاشــیه بــرج میالد کــه منجر بــه احضار نجفی به دادســتانی شــد را دلیــل اصلی ایــن اســتعفا اعالم میکننــد. گفته میشــود او یک روز پیش از درخواســت اســتعفا، برای پاسخ به سؤاالتی درباره برگزاری این جشن کــه انتقادات زیــادی علیه او بهدنبال داشــت، به دادستانی احضار شده بود.

رحمتاهلل حافظی، عضو سابق شورای شهر تهــران در همیــن زمینــه در توئیتــی نوشــته بود: مدیــر منصــوب قالیباف مراســم رقــص تدارک میبیند، اما نجفی احضار میشــود و حاال هم به قید وثیقه آزاد اســت و نهایتاً اســتعفا میدهد. با ایــن رفتارها و چنین عملکردی نیازی به ســتون پنجــم دشــمن نداریــم، خودمــان همیشــه بــه ریشــهها خواهیم زد. زیــرا نژادبهرام کــه در ابتدا اســتعفا را بــه جد تکذیب کــرده بــود، در توئیتی به فشــارهای بیرونی برای درخواســت استعفای شــهردار اشاره کرده بود البته تاکنون هیچکدام از این موارد تأیید رسمی نشده! ■ اقدامات ماندگار در شهرداری پایتخت

مــدت مدیریــت محمدعلــی نجفــی اگرچــه کوتاه بــود، اما اقدامات درخور توجه او، بیشــک نــام او را در فهرســت یکــی از مدیــران شــهری کارآمد قرار خواهد داد. مدیری که با شعار مبارزه با فساد سازماندهی شده پای به شهرداری تهران گذاشت و اتفاقاً رودرروی تخلفات و زد و بندهای مفســدهانگیز هم ایســتاد، اما در نهایت تســلیم سرنوشــتی شــد که اجازه نداد مبارزه بــا رانت به ثمر بنشیند.

اعمــال محدودیتهــای فراگیــر بــا ابــالغ دو بخشــنامه ضــد فســاد نجفــی، اگرچــه منجــر به جوسازیهای شدید علیه او شد، اما الاقل در این چند ماه، مسیر عبور از تخلفات را سختتر کرد.

«ممنوعیــت صــدور هولوگــرام» و «تعریــف ســاز و کار جدید برای شــورای معماری توافقی» در واقــع دو بخشــنامه ضدشهرفروشــی تعبیــر میشوند که به مذاق خیلیها خوش نیامد!

نجفی البته با تهیه گزارش 100 روزه از 12 سال پرحاشــیه دوران محمدباقــر قالیبــاف (شــهردار سابق تهران) کار را برای خودش سختتر کرد. ■ هاشمی: قبول نمیکنم که شهردار شوم

رئیس شــورای شــهر تهران با اشــاره به اینکه اســتعفای نجفی در صحن علنی شــورا بررســی شــده اســت، گفت: نجفی بر اســاس قانــون باید وظایف خود را تا نخســتین جلسه رسمی شورای شــهر در ســال آینــده ادامــه دهــد و شــهر را بــا معاونان اداره کند.

محســن هاشــمی پس از جلسه شــورای شهر تهــران بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران گفــت: همانطور که میدانید ما در روزهای پایانی سال هســتیم و همه شــهروندان درگیر روزهای پایانی سال هســتند و معموالً این روزهای آخر ترافیک سنگینی در شهر است.

وی بــا بیــان اینکــه از پرســنل زحمتکــش شــهرداری تهران که این روزها بار ســنگینی را به دوش دارنــد و تمــام وقت فعال هســتند تشــکر میکنم، تصریــح کرد: همانطور کــه احتماالً در اخبار شــنیدهاید از عصر روز گذشــته اســتعفایی را از دکتــر نجفــی دریافــت و بــا حــدود 20 نفر از اعضای شــورای شــهر طــی جلســهای موضوع را بررســی کردیم. موضوع استعفای نجفی مشکل جدیــد پزشــکی وی اســت. هاشــمی اظهــار کرد: میدانیم که اطالعات پزشکی را نمیتوان علنی کرد هر چند که از کم و کیف مشکل باخبر هستم اما بحث شخصی و خصوصی است.

وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه شــورای شــهر باید در جلســه علنی این موضوع را بررســی کند در این جلســه هم اندیشــی تصمیــم گرفتیم که آقــای نجفی بر اســاس قانون بایــد وظایف خود را تا نخســتین جلسه رسمی شورای شهر در سال آینده ادامه دهد و شهر را با معاونان اداره کند تا انشاءاهلل مشکلی ایجاد نشود.

رئیس شــورای شهر تهران افزود: در نخستین جلســه بعد از نوروز، مســأله اســتعفای نجفی با حضور خود وی برگزار میشود.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوع اســتعفای

نجفی در نخســتین جلســه بعد از نوروز بررســی میشود، گفت: در این جلسه که با حضور نجفی برگزار خواهد شد دالیل استعفای نجفی بررسی خواهــد شــد و اگــر توضیحــات قانع کننده باشــد اعضــا اســتعفا را میپذیرند و اگر اعضــا دالیل را قانعکننده ندانند شهردار باقی میماند؛ اما هیچ جــای نگرانــی نیســت چراکه تیــم شــهرداری به وظایف خود عمل خواهد کرد.

وی در پاســخ بــه ســؤالی مبنی بــر اینکه گفته شــده اســت که شــهردار تهران از عدم حمایت و موضعگیری اعضای شــورا در خصوص حواشــی بــرج میــالد دلخــور اســت، تصریــح کــرد: مــن دلخــوری آقای نجفی از اعضای شــورا را تکذیب میکنــم؛ چــرا که هیــچ وقــت در مــورد دلخوری چیــزی بــه مــا نگفتهانــد و دو شــب گذشــته هم جلســه دوســتانهای بــرای رونمایــی از تندیــس آیتاهلل هاشمی رفســنجانی داشتیم و دلخوری وجود نداشت.

هاشمی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا اعضای شــورا موافق یا مخالف اســتعفا هستند، گفــت: مــن نمیتوانــم در مــورد نظــر اعضــای شــورای شــهر صحبــت کنــم و طبیعی اســت که 21 نفر ناراحت هســتیم که شــهردار استعفا داده اســت اما مشــکل نجفی پزشــکی اســت و باید از خودشــان در مورد این موضوع شــخصی ســؤال بپرسیم.

وی در پاســخ به ســؤال دیگری مبنی بر اینکه آیــا فشــارهای سیاســی در اســتعفای وی نقــش داشــته اســت، ادامــه داد: هرچنــد آقــای نجفــی فشارهای زیادی تحمل کرده اما تصمیم داشت تا بهدلیل این فشارها استعفا ندهد، تا اینکه این مشــکل جدید پزشــکی حادث شــد که اســترس پذیــر هــم نیســت و دکتر بــه وی تأکید کــرده تا از فضای پراســترس دور باشد و این در حالی است که در شهرداری فشار و استرس زیاد است.

رئیس شــورای شــهر تهــران در پاســخ به این سؤال که آیا شما بازداشــت شهردار تهران و آزاد شــدن وی با قیــد وثیقه را تأییــد میکنید؟ گفت: این موضوع را از خودشــان و دادســتان بپرسید و من هم این موضوع را شنیدهام.

وی در پاســخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا شــما شــهردار بعدی تهران میشــوید؟ تصریح کرد: من قصد چنین کاری ندارم.

هاشمی در پاسخ به سؤالی درباره گزینههای شــهرداری گفت: از آنجا که هنوز در مورد قبول و رد استعفای آقای نجفی تصمیمی گرفته نشده و اعضای شورای شهر نظر خود را ندادهاند هیچ گمانه زنی نمیکنیم.

وی بــا بیــان اینکــه بایــد از نجفی بابــت بیان صادقانه بیماریاش تشــکر کرد، گفت: بسیاری از آدمهای سیاســی برای آنکه به کارشــان ادامه دهنــد بیمــاری خــود را پنهــان میکنند امــا این موضوع در مورد نجفی کامالً متفاوت است.

رئیس شــورای شــهر تهران در پاســخ به این ســؤال که باورمان نمیشــود نجفی تنها بهدلیل مســائل پزشــکی اســتعفا داده اســت، گفــت: بعضی از اعضای شورای شهر نیز چنین تصوری داشــتند اما بعضی از اعضا با پزشک وی تماس گرفتنــد و وی آن را تأیید کرد کــه بعداً میتوانید از خودشــان ایــن موضــوع را پیگیری کنیــد و اگر تمایل داشــتند میتوانید پرونده پزشکیشــان را ببینید.

هاشــمی بــا بیــان اینکــه قبــول نمیکنــم که شــهردار شوم، گفت: ریاست اســترس زا است و پســت شــهرداری نیز اســترس زیادی دارد و من هنوز جوان هســتم. وی در پاسخ به این سؤال که چرا شورا در خصوص حواشی برج میالد سکوت کرد؟ گفت: اگر دادســتان موضــع نمیگرفت ما حتماً مواضع خــود را اعالم میکردیم اما اصوالً بعد از آنکه دادســتان وارد میشــود باید منتظر نظر و نتایج دادستانی باشیم.

رئیس شــورای شــهر تهران با بیــان اینکه روز گذشته در داخل صحن علنی بودم که استعفای نجفی را متوجه شدم، گفت: بعد از آن جلسهای بــا نجفی داشــته و با جهانگیری نیــز که نماینده دولت است صحبت کرده و تلفنهای زیادی نیز داشــتم که از دالیل استعفا مطمئن شوم و بعد از آن با هیأت رئیســه جلســهای داشــته و تمامی اعضای شورای شهر را برای جلسه دعوت کردم و در نامه قید شد که جلسه ضروری است اما در مورد محتوای جلســه چیزی نگفتم و 24 ساعت نیز از این اتفاق نمیگذرد.

وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا بــا جهانگیــری در مــورد اســتعفای نجفی صحبت کردیــد، گفت: جهانگیری بهدلیــل آنکه در بدنه دولــت قرار دارد در این خصوص با وی صحبت کردیم.

هاشمی درباره اینکه چه ویژگیهایی را برای انتخــاب شــهردار جدید در نظــر دارید؟ تصریح کــرد: از آنجایــی کــه هنــوز تصمیمــی در مــورد پذیرش یا عــدم پذیرش اســتعفا نگرفتهایم در این خصوص صحبت نمیکنم.

وی همچنیــن در پاســخ بــه این ســؤال که آیا میثاقنامــه اجرایی شــده اســت یا خیــر؟ گفت: میثاق نامه برای ما بود که از شورا خارج نشویم.

هاشــمی در خاتمــه در پاســخ بــه این ســؤال که آیا نجفی نمیتوانســت که همزمان شــهردار باشــد و مورد درمان قرار گیرد بــا بیان اینکه این یک تصمیم شخصی و خانوادگی از سوی نجفی اســت، گفــت: این مشــکل جدیــد نجفــی اخیراً بهدلیــل اســترسها ایجاد شــده و امیدواریم هر چه زودتر وی بهبود یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.