همکاریهای تهران - باکو میتواند الگویی در خاورمیانه باشد

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری روز گذشــته در دیدار «شــاهین مصطفــی اف» وزیــر اقتصــاد آذربایجان، رونــد اجرای توافقها و پروژههای بین دو کشــور و فعالســازی ظرفیتهای جدیــد همــکاری را در آســتانه ســفر آتــی رئیــس جمهــوری بــه جمهــوری آذربایجان بررســی و تأکید کــرد که تحکیم مناســبات و همکاریهای تهران و باکــو در راســتای تقویت ثبات و امنیت منطقه میتوانــد الگویی در منطقه حساس خاورمیانه باشد.

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری، محمــود واعظــی همچنیــن ابتکار رئیس محترم جمهــوری آذربایجان برای برگزاری اجالس ســران ســه کشــور ایــران، روســیه و آذربایجــان را نشــانهای از همکاریهــای منطقهای و همبستگی بین سه کشور برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی دانست.

رئیس کمیســیون مشــترک ایــران و آذربایجــان در بخش دیگــری از این دیــدار، ســفر آتــی رئیــس جمهــوری بــه جمهــوری آذربایجــان را فرصــت مغتنمی برای تحکیم هر چه بیشتر روابط دو جانبه و تقویت همکاریهای منطقــهای و بینالمللــی بیــن تهران و باکــو ارزیابی کرد و افــزود: از حدود 4 ســال گذشــته و با توافق رؤسای جمهوری دو کشور، ســنگبنای محکمی در مسیر توسعه روزافزون روابط تهران – باکو گذاشته شده است.

وی بــا بیــان اینکه امــروز همکاریهــای صمیمانهای بین همــه نهادها و بخشهای دو کشــور ایجاد شده و روابط ابعاد بسیار گستردهای یافته است، اظهارکرد: مصمم هستیم هر آنچه میتوانیم در مسیر گسترش همه جانبه روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان انجام دهیم.

واعظی همچنین با اشــاره به شــرایط حســاس منطقه، لــزوم همکاری و هماهنگیهــای نزدیــک بین کشــورهای منطقه بویــژه تهران و باکــو را مورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: بیتردیــد در شــرایط کنونــی منطقــه و بیثباتیهــا و افراطیگریهــای موجــود، دیــدار و رایزنــی رؤســای جمهــوری ایــران و آذربایجان بســیار اهمیت دارد، چرا که هر دو کشــور بهدنبال ثبات و آرامش بوده و با افراطیگری، جنگ، درگیری و تجاوز، مخالف هستیم.

«شــاهین مصطفی اف» وزیــر اقتصاد جمهوری آذربایجــان نیز در این دیــدار بــا اظهار خرســندی از توســعه روزافــزون روابــط تهــران – باکو طی ســالهای گذشــته، از تالشهای واعظی طی مســئولیت سابق و فعلی وی قدردانــی کــرد و گفت: اینکه در مدت کوتاهی توانســتیم ســطح مناســبات و همکاریهــای دو کشــور را بــه شــرایط کنونی برســانیم، چه بســا در ابتدا باورپذیر بهنظر نمیرسید، اما با اهتمام و جدیت توانستیم زمینه بسیاری از همکاریهــا را فراهــم کنیــم و مصمم هســتیم همین مســیر را با قدرت ادامه دهیم. وی با اشــاره به حضور هیأت عالیرتبه آذربایجانی در تهران بهمنظــور برنامهریزیهــای الزم برای ســفر رئیس جمهــوری به جمهوری آذربایجان، گفت: جمهوری آذربایجان سفر آتی دکتر روحانی را بازگشایی صفحــه جدیــدی در روابط دو کشــور میداند و مصمم هســتیم در جریان ایــن ســفر مهم، اســناد و توافقهای پروژههــای بزرگی را امضــا و به افتتاح برســانیم. مصطفــی اف افــزود: پروژههــای مشــترکی که بین دو کشــور اجرا شــده یا در مســیر اجرا قرار دارد، ظرفیت اقتصادی دو کشور را هر چه بیشتر افزایش خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.