اقامه نماز جمعه تهران به امامت آیتاهلل امامی کاشانی

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیتاهلل محمــد امامــی کاشــانی در مصــالی امــام خمینــی(ره) برگــزار میشــود. بهگــزارش ایرنــا پیــش از خطبهها غالمرضــا مصباحی مقــدم عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام دربــاره نحــوه اجرایی شدن شعار سال 96 سخنرانی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.