عراقچی خبر داد: تماس ایران با اروپاییها برای تأمین جان دیپلماتها و حفاظت از سفارتخانه ها

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

ســید عبــاس عراقچــی و غالمرضــا انصــاری معاونــان سیاســی و اقتصادی وزارت امور خارجه در جلســه روز گذشــته کمیســیون امنیت ملی وسیاســت خارجی مجلس درباره روابط با اتحادیه اروپا و نیز تعرض به ســفارت ایران در لندن به نمایندگان گزارش دادند.

بــه گــزارش ایرنا، عراقچی در حاشــیه جلســه بــا کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلــس گفت که گزارشــی به کمیســیون امنیــت ملی و سیاست خارجی ارائه و به سؤاالت نمایندگان پاسخ داده شد.

وی تأکید کرد: از نظر ما پلیس انگلیس در دو حوزه کوتاهی کرده است و ما در حال پیگیری هســتیم. الزم بود پلیس انگلیس از قبل، تمهیدات الزم را بیندیشد تا از این واقعه جلوگیری کند.

عراقچــی بــه تأخیــر و تعلل پلیــس انگلیس در ایــن حادثه اشــاره کرد و گفــت: ماجرایی که امکان داشــت خیلی ســریعتر خاتمه پیــدا کند، بیش از دو ســاعت به طول انجامیــد و درباره این موارد با دولت انگلســتان در حال پیگیری هستیم. عراقچی تأکید کرد: در این حادثه دولت انگیس رسماً از ما عذرخواهی و اظهار تأسف کرده است؛ کلمه «عذرخواهی» را به کار بردند و تعهد کردند که امنیت ســفارت را افزایش دهند که این کار را انجام دادهاند و در حال حاضر مقابل سفارتخانه ایران در لندن، پلیس مستقر شده است. معــاون سیاســی وزیر امور خارجه گفــت: روال محاکمــه تعرضکنندگان به ســفارت ایــران در لندن در جریان اســت و مجــازات عامالن ایــن موضوع از طرف وزارت خارجه در حال پیگیری است.

وی دربــاره تعرض به محل اقامت ســفیر ایــران در اتریش نیز گفت: این اتفــاق در حــال حاضــر بهصــورت جدی مدنظر ما هســت و مــا در تماس با کشــورهای اروپایی برای تأمین جان ســفیر و کارمندانمــان و دیپلماتهای خودمان و حفاظت از اماکن دیپلماتیک خودمان هستیم.

جمعــه گذشــته چهــار نفر وارد ســفارت ایــران در لندن شــدند و با پایین کشــیدن پرچم کشــورمان، پرچمی بــا عنوان «خدام المهــدی»را باال برده و پس از حدود ســه ســاعت بازداشــت شــدند. این افراد به هواداران آیتاهلل صادق شــیرازی منتســب هســتند. چند روز پیش هم مهاجمی قصد داشته وارد محــل اقامت ســفیر ایران در وین شــود که یکی از محافظان با شــلیک گلوله او را از پا درمیآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.