زندگی 10 میلیون نفر زیر خط فقر شایسته نظام نیست

نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری:

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

آیــتاهلل احمــد جنتــی در اختتامیــه چهارمیــن اجالســیه مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت: «مــا راضــی نیســتیم که افرادی بیکار باشند و سفرههاشان خالی باشــد و عــدهای از امــوال همیــن مــردم بیچاره برای خود آالف و الوف جمع کنند و این مسأله قابل اغماض نیست.»

بــه گــزارش ایســنا، رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری بــا بیان اینکــه مجلس خبــرگان دغدغــه حفــظ ارزشهــای اسالمی را دارد، گفت: ما نسبت به مقام معظــم رهبــری و والیــت فقیــه حداکثر تأکیــد را داریم که محور و ســتون انقالب اسالمی هســتند و همه چیز در محور آن میچرخد.

جنتی با اشــاره به مســأله حجــاب، با تأکید بر اینکه حجاب از مسلمات اسالم اســت کــه هــم ســنی و هــم شــیعه آن را قبول دارند، گفت: «کسانی که در پی کنار گذاشتن حجاب هستند، ابتدا باید آنان را خواســت و بهشــان توضیح داد که دلیل تأکیدمــان بــر حجاب چیســت و آنــان را روشــن کرد که بدانند موضوع چیست تا از کار نادرست خود پشیمان شوند و توبه کنند بعــد هم اگر توبــه نکردند، بــا آنان برخورد شود.»

همچنیــن نماینده اســتان فــارس در مجلــس خبــرگان رهبــری با بیــان اینکه «هیــچ کــس منکــر خدمــات بیبدیــل انقالب برای فقرا نیست» گفت: با وجود این تالشها، امروز شایسته نظام نیست که بیش از 10 میلیون زیر خط فقر زندگی کنند؛یااینکهاعالمشودجمعیتحاشیه نشین ما 11 میلیون نفر است یا اینکه گفته شــود 80 درصد حقوق بگیــران زیر خط فقرهستند.

بهگــزارش ایلنــا، حجتاالســالم کالنتری در چهارمین اجالسیه پنجمین دوره مجلــس خبــرگان اظهــار داشــت: البتــه همه ایــن دردها و مشــکالت قابل حــل اســت، مشــروط بــه آنکه برخــی از مســئوالن و مدیران پرحــرف و کم کار، به خودبیایندوفرامینحکیمانهودلسوزانه رهبر معظــم انقــالب را بــه کار بندنــد و بــا نظریــه پردازیهــای غیر محققانــه و مســائل حاشــیهای و اختــالف بــر انگیز، وقــت مــردم را نگیرنــد و آب در آســیاب دشــمن نریزند و ناکارآمدی و کارنابلدی خود را نپوشــانند و به جای آنکه پاسخگو باشند، در نقش اپوزیسیون بازی نکنند.

وی با اشــاره به فضای مجازی گفت: با کمال تأســف و درد، در این مسأله هم

شاهدیم برخی از مسئوالن به جای آنکه مشکالت این عرصه را حل کنند، سیاسی کار میکننــد و ناجوانمردانــه بــه گونهای ســخن میگوینــد کــه گویــی یــک طیف، دشــمن قســم خــورده فضــای مجــازی

و طیــف دیگــر طرفدار پــر و پا قــرص آن اســت و گویی این جمع، خواستار ارتباط و تعامل بــا جهان و آن جمع، مخالف با آن اســت. امروز در کشور ما هیچ طیف و هیچ جریانــی با اصل فضای مجازی و با

فرصتها و با خدمات فراوان آن مخالف نیســت و هیچ حزب و گروهــی، خواهان تعطیلــی آن و قطــع رابطــه اطالعاتی با جهان نیست زیرا این کار نه شدنی است نهمعقول.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.