بیانیه چهارمین اجالس رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

بیانیــه چهارمیــن اجالس رســمی پنجمیــن مجلس خبــرگان رهبری عصــر دیروز پس از نشســت اختتامیــه ایــن مجلس منتشــر شــد. به گزارش ایســنا، در این بیانیــه خبرگان رهبری بــا بیان اینکه «والیت فقیه»نمادعظمت،اســتقالل و ســربلندی نظام اسالمی و عامل اساسی همبستگی و عزت و اقتدار اســالمی و وحدت و انســجام ملی و ستون خیمه نظام اسالمی است، التزام عملی به آن را از بدیهیتریــن اصــول «قانون مداری» و نظم و انضباط اجتماعی دانســته و تأکید کردند: «همگان بویــژه مســئوالن و جریانهای سیاســی را به اطاعــت و پیروی از ولی فقیه، حفــظ وحدت حول محور رهبر معظــم انقــالب حضرت آیــتاهلل العظمی خامنــه ای«مدظلــه العالی» و پرهیز از ســخنان و اقدامــات تفرقــه افکنانه فــرا میخوانیم». این بیانیه با یــادآوری اینکه « تحقــق عدالت، کاهش فاصله طبقاتی و مبارزه با اشرافیت همواره از دغدغههای مهم رهبری و نظام اسالمی بوده است»، خواســتار فراهم آمدن بسترهای تحقق در میان نخبگان، مسئوالن و مردم شد. این بیانیه در ادامه افــزود: «مجلس خبــرگان ضمن احترام به مطالبــات بحق مردم عزیزایران،برتوجه مســئوالن به نیازهــای مردم تأکید میکند و پرهیــز از هر نوع فرقه گرایی، هرج و مرج و فتنه گری را الزم میداند که این امور موجب بهرهبرداری فریبخوردگان داخلی و ذوقزدگی دشــمنان قسمخورده خارجی بخصوص شــیعه انگلیســی و ســنی امریکایی میشــود. از قوه مجریه و قوه قضائیه و سایر مسئوالن مربوطــه میخواهــد ضمــن هوشــیاری با نــگاه ویژه بــه درخواســتها و دغدغههای بحــق مردم و معترضان با تکیه بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای اقتصادی دقیق و کوتاهمدت، زمینه رفع مشکالت معیشتی مردم و ایجاد وفاق، وحدت و انسجام جامعه را فراهم آورند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.