بیست و سومین سالگرد یادگارامام برگزارمیشود

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

همزمان با پنجشــنبه آخر سال بیست و ســومین ســالگرد ارتحــال یــادگار امــام(ره) بــا حضــور اقشــار مــردم و مقامات کشوری در حرم مطهر برگزار میشود.

بهگزارش انتخاب؛ مراســم بیست و ســومین ســالگرد ارتحــال یــادگار امــام(ره) همزمــان بــا نمــاز مغرب و عشــا در روز پنجشــنبه 24 اســفندماه سالجاری و پنجشنبه آخر سال برگزار خواهد شد.

در ایــن مراســم، اعضــای بیــت امــام راحل، شــخصیتهای کشــوری و مقامــات لشــکری، خانوادههــای معظم شــهدا، جانبــازان، ایثارگران و اقشــار مختلف مردم حضــور خواهند یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.