ابتکار: نگاههای سیاسی درباره سخنرانی زنان در نماز جمعه وجود دارد

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

معــاون امور زنــان و خانــواده رئیس جمهوری درباره ســخنرانی زنان در نماز جمعه گفت: نگاه و سلیقه سیاسی درباره سخنرانی زنــان در نماز جمعه وجود دارد، متأســفانه برخوردهای سیاســی صــورت میگیــرد، بایــد کســانی کــه مســئولیت دولتــی دارنــد مخصوصاً خانمها در این جایگاه قرار بگیرند و صحبت کنند.

معصومــه ابتکار در گفتوگو با ایلنــا، همچنین درباره آخرین وضعیــت پرونــده معترضــان بــه حجــاب گفــت: طبــق آخریــن پیگیری که از مراجع ذیربط داشــتهام بیشــتر ایــن زنان و دختران آزاد شــدهاند البتــه مواردی هم هنــوز وجود دارد که مــا پیگیر آن هســتیم. وی درباره ادعای کشــته شدن یکی از زنان پیرو دراویش در جریان حوادث اخیر بیان کرد: در این مورد اطالعی ندارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.