بازجویی از 5 دانشجوی بازداشتی در مراحل پایانی است

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

معــــاون فرهنگی دانشــــگاه تهران با تأکید بــــر اینکه در طول مراحل بازپرسی برخورد مناســــب و در شأن دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران با آنها صورت میگیرد، گفت: امیدوارم این دانشــــجویان اوایل هفته آینده و قبل از پایان ســــال آزاد شوند. مجید سرســــنگی دیروز در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه بازجویی و بازپرســــی دانشجویان بازداشتی دانشــــگاه تهران در مراحل پایانی خود قرار دارد، اظهار کرد: روز سهشــــنبه جلسهای با مراجع قضایی داشتم و آنها در این جلســــه قول دادهاند رسیدگی به پروندههای دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران را در اولویت کار خود قرار داده و ســــرعت بیشــــتری ببخشــــند. مطمئنم مسئوالن همانطور که در آزادی 42 دانشــــجوی بازداشتی دانشگاه تهران در حوادث دی ماه اخیر به قولشــــان وفادار بودند، در زمینه آزادی 5 دانشجوی فعلی دانشگاه قبل از پایان سال نیز به قولشان عمل کنند. معاون فرهنگی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه دانشــــجویان بازداشتی دانشگاه در وضعیت خوبی به سر میبرند، گفت: براساس ارتباطی که هم با قوه قضائیه و هم با دانشــــجویان بازداشتی داریم خوشبختانه در مراحل مختلف بازپرسی برخورد مناسب و در شأنی با دانشجویان صورت میگیرد، بنابرایــــن نگرانی در این زمینه از ســــوی برخی دوســــتان و خانوادههــــا وجود ندارد. سرســــنگی تأکید کرد: هرکدام از این دانشــــجویان بازداشتی پروندههای مختلفی دارند، اما در هر صورت قول تســــریع رســــیدگی به همه دانشجویان از سوی مرجع قضایی داده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.