نماینده ایالم : «طالب بساطی» در زندان سکته کرد

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

نماینــــده ایام در مجلس گفــــت که بر اســــاس پیگیریهایش مطلع شــــده که طالب بساطی بعد از ناآرامیها، بازداشت شده و بر اثر سکته در زندان فوت کرده اســــت. جال میرزایی در گفتوگو با ایســــنا، اظهار کرد: طبق پیگیریهایی که انجام دادیم طالب بساطی کارمند اورژانس شهرســــتان ملکشــــاهی بوده و بعد از ناآرامیها، بازداشت شده است و گویا وی ارتباطاتی هم با خارج داشــــته اســــت. وی افزود: چند روزی از بازداشــــت آقای بساطی گذشــــته بود که او به زندان منتقل شد و نهایتاً یکشب در بند عمومی زندان گذرانده که ۸1 نفر هم حضور داشتند و بر اثر سکته فوت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.