تهیه طرح جامع برای مدیریت بحران شهر تهران

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی -

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تهیه طرح جامع مدیریت بحران تهران کــه در آن بــه بررســی تمامــی مخاطــرات اعم از طبیعی و انسان ساز میپردازد، خبر داد.

به گزارش «ایران»، احمد صادقی در نشست تدویــن طرح جامع مدیریت بحران شــهر تهران کــه پیش از ظهــر دیروز در ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر تهــران برگزار شــد، گفت: طــرح جامــع مدیریــت بحــران شــهر تهــران بــا هــدف تهیه و تدوین طرحی جامــع برای ارتقای تابآوری تهران و شهروندان و همچنین مقابله بــا مخاطرات طبیعی و انســان ســاز تهیه خواهد شــد. وی با بیان اینکه چهار کمیته علمی شامل کمیتههای پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانــی در تهیــه ایــن طــرح مشــارکت دارند، افزود: مقرر شــد تــا طی 14 ماه این طــرح تهیه و بــرای تصویب به شــورای عالــی مدیریت بحران کشور ارائه شود.

صادقــی با بیــان اینکــه با تصویــب این طرح تهــران دارای برنامهای جامــع و فراگیر در زمینه رویارویــی بــا مخاطــرات و ســوانح خواهــد شــد، اظهار داشــت: نخســتین طــرح جامــع مدیریت بحران تهران در ســال 0۸ تهیه شــد اما این طرح تــک مخاطــرهای بــود و در آن مفاهیــم جدیدی همچون تــابآوری نیــز وجود نداشــت بنابراین تصمیم بر آن شــد تا این ســند نیز بازنگری شده و موضوعــات جدیــد و همچنیــن ســند جدیــد مخاطرات طبیعی در آن پیشبینی شود.

وی از افــراد صاحب نظر و نخبگان خواســت که در تهیه این طرح با ســازمان مدیریت بحران همکاری داشــته باشــند و افــزود: تهیه این ســند نیازمند تخصصهای مختلف اســت و به همین دلیل از مشــارکت نخبگان و متخصصین در این زمینه استقبال میکنیم.

صادقی با تأکید بر اینکه تهران باید بر اساس سیاســتگذاریها و چشــم اندازها به شهری امن، مقاوم و تابآور در برابر حوادث و ســوانح تبدیل شــود، گفــت: گرچــه همــواره از زلزلــه بهعنــوان اصلیترین مخاطره تهران یاد میشود اما در این ســند به دیگر مخاطرات از جمله ســیل و طوفان نیز پیشبینی شده است.

رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر تهران با اشــاره به نقش دیگر دستگاهها در ایمنــی تهــران عنوان کــرد: این طــرح جامع تنها محدود به وظایف شهرداری و سازمان مدیریت بحــران شــهر تهــران نمیشــود و ســهم و نقــش تمامــی نهادهــا و دســتگاهها در آن دیــده شــده اســت. همچنین به الگــوی مدیریــت یکپارچه و واحد شهری نیز در آن توجه خواهد شد.

رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر تهــران ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا تهیه و تصویــب این طرح بتوان از ظرفیت موجود برای تهیه طــرح جامع مدیریت بحران دیگر شــهرها نیز استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.