افزایش ۵ درصدی سفرهای نوروزی

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

وزیر راه، مســـکن و شهرســـازی از پیشبینی افزایـــش ۵ درصدی ســـفرها در ایام نوروز خبـــر داد و تمهیدات ایـــن وزارتخانه در این ایام را تشـــریح کرد.بهگزارش ایســـنا، عباس آخونـــدی در رزمایش بـــزرگ ترافیک و خدمات ســـفر نوروز ۷۹ همچنیـــن به پیشبینی پرترددتریـــن روزها در طرح ترافیکی نوروز ۷۹ اشـــاره کرد و گفت: بر اساس برآوردهای ما روزهای ۸٢ اسفند و چهارم و هشتم فروردین ماه ۷۹ روزهای اوج ســـفر اســـت.وی با بیان اینکه امسال در سازمان راهداری ۰۰٢۱ اکیپ راهداری و ۰۰٢٢ دستگاه خودروی راهداری را در طرح نوروزی به کار گرفتهایم، گفت: عالوه بر آن ۴۷۶ راهدارخانه نیز فعال هستند. وی با اشاره به تنگناها و مشکالت مالی موجود اظهار کرد: علیرغم این مشـــکالت اقدامات خوبی در ســـطح راهداری و حوزه راهها انجام گرفت و خوشـــبختانه موفق شـــدیم امســـال ۰۷٢ کیلومتر از سطح جادههایی را که مشکل موضعی داشتند بهسازی کنیم و تالش کردیم تا وضعیت راههایمان بهبود پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.