اقتصاد غیرنفتی ایران در 9 ماهه امسال7/4درصد رشد کرد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

مرکز آمار ایران نرخ رشـــد اقتصادی در ۹ ماهـــه ابتدایی امســـال را روز گذشـــته اعالم کرد. بر اســـاس این گزارش، رشد اقتصادی ایران بـــدون نفت ۷.۴ درصد میشـــود و همچنین همراه با نفت ۴.۴ درصد است.

محصول ناخالص داخلی با قیمت ثابـــت ســـال ۰۹۳۱ تـــا انتهـــای آذرمـــاه امســـال بـــه ۰۵۰.۳۰۶.۵ میلیـــارد ریال با حســـاب نفـــت رســـیده اســـت. تولید محصـــول ناخالـــص ایـــران در ســـال گذشته با احتســـاب نفت، ۵۷۳.۶۶۳.۵ میلیارد ریال بود. بررسیهای مرکز آمار ایران نشـــان میدهد که تولید محصول ناخالص داخلی بدون نفت، نســـبت به سال گذشته بیشتر از تولید همراه با نفت رشـــد داشته اســـت. در حالی که تا پایان پاییـــز ســـال ۵۹، تولید ناخالـــص بدون نفت ٥۱٦۷٦۱٤ میلیارد ریال بود، امسال به ۹٦٦۳٦۳٤ میلیارد ریال رسید و با این حساب، ۷.۴ درصد رشد کرد.

در بین بخشهای مختلف غیرنفتی نیز بخش خدمات با ۷ درصد بیشترین میزان رشـــد را داشته اســـت و پس از آن نیز بخـــش صنعت با ۱.۳ درصد رشـــد قـــرار دارد. اما بخـــش کشـــاورزی که در ســـال گذشـــته بعد از نفت، با ۵ درصد بیشترین رشد را داشت، امسال حداقل تا پایان پاییز اقبال بلندی نداشته و رشد فعالیتهـــای گروه کشـــاورزی تنها یک درصد بوده است.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در نشســـت ایـــن هفته خـــود درباره دیگـــر جزئیـــات رشـــد اقتصـــادی گفته بود:«رشـــد ســـرمایهگذاری در ۹ ماهـــه امسال ۹.۳درصد است و مصارف نهایی خصوصـــی ۵.۷درصد و مصارف نهایی دولتی ۹.۷درصد اعالم شده است.»

گـــزارش قبلـــی مرکـــز آمـــار از رشـــد اقتصـــادی در نیمه نخســـت ســـال ۶۹، حکایـــت از رشـــد ۶.۵ درصدی داشـــت که البته این میزان رشـــد بدون احتساب نفت، ۶درصد میشـــد. در همان زمان نیز بیشترین میزان رشد غیرنفتی مربوط بـــه گروه خدمـــات با ٢.۷ درصد رشـــد و بعـــد از آن گروه صنعت بـــا ۴.۴ درصد رشـــد بود. بخش کشـــاورزی نیز کمتر از یک درصد و تنها ۹.۰ درصد رشـــد کرده بود. به این ترتیب نگاهی به آرشیوهای آماری نشـــان میدهد کـــه اقتصاد ایران طی چند ســـال اخیر و با لغو تحریمها، هر سال نسبت به سال قبل رشد و بهبود داشته است.

در انتهای ســـال ۵۹، رشد اقتصادی بهخاطـــر بازگشـــت دوبـــاره ایـــران بـــه بازارهـــای بینالمللـــی نفـــت ٢۱ درصد بود و امسال با روندی آرام به رشد ادامه داده اســـت. مهدی تقـــوی، اقتصاددان دربـــاره وضعیت اقتصاد ایران در ســـال ۷۹ با توجه به شاخصهای امسال پیش از این گفتـــه بود: «درحالی که بســـیاری معتقدند رشـــد اقتصادی در سال آینده منجر به رشد نرخ تورم میشود اما باید گفت اقتصاد کشـــور شـــرایط ملتهب و نابســـامانی ندارد و به همین دلیل نرخ رشـــد اقتصادی هـــم چندان بـــاال نبوده و حدود ۴ درصد میشـــود. شـــاید بتوان گفـــت که بـــازار مســـکن در ســـال آینده بهترین رشد را داشته و از سویی بیشترین تأثیـــر را روی نرخ تورم میگذارد. به نظر میرسد بیشـــترین تورم فقط در بخش مسکن به وجود آید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.