نرخ دالر صرافیها و دالالن یکسان شد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

در بــــازار دیروز، در ادامه روند دو روز گذشــــته، فــــروش دالر و یورو با محدودیــــت زیــــادی مواجه بود و بیشــــتر صرافیهــــا همچنان کاغذ «خرید و فروش دالر و یورو نداریم» را پشت تابلوها چسباندهاند و با توجه به یکســــان شدن نرخ فروش دالر توسط دالالن و صرافیهایی که فروش دارند، صف خرید جمع شــــده اســــت. به گزارش ایســــنا، البته تفاوت دیروز با دو روز گذشــــته این اســــت که یکی - دو صرافی دالر و یــــورو را بــــا ارائه مدارک مســــافری میفروختنــــد، در حالی که روزسهشنبه هیچ کدام از صرافیها چنین اقدامی نمیکردند. نکته قابــــل توجه در بازار و تفاوت آن با روزهای قبل این اســــت که صفی مقابل صرافیها وجود نداشت و تنها یک صف در خیابان فردوسی دیده میشود که آن هم برای خرید ارزهای دیگر بود.موضوع مهم دیگر در بازارارز این است که نرخ دالر و یورو روی تابلوهای صرافیها به نرخ دستفروشان و دالالن نزدیک شده است. این اتفاق در حالی افتاده که از اوایل اســــفند ماه دالر و یــــورو در بازار با نرخ بانکی و آزاد فروخته میشد که حدود ۰۰۳ تومان اختالف قیمت داشتند. اما در حال حاضر این فاصله قیمتی حذف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.