صادرات محصوالت پتروشیمی به 11 میلیارد دالر رسید

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

مجتمعهای پتروشیمی کشور تا پایان بهمن ماه امسال بیش از ۰٢ میلیون و ۷۰٢ هزار تن محصول به ارزش ۰۱ میلیارد و ۴۴۷ میلیون دالر را صادر کردند. به گزارش ایرنا، تولید مجتمعهای پتروشیمی از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه در مجموع به بیش از ۹۴ میلیون و پنج هزار تن رسید؛ ظرفیت اسمی ۷۵ مجتمع پتروشـــیمی تا پایان امســـال حدود ٢۶ میلیون تن است که از میزان حـــدود ۰۶ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.شـــرکت ملی صنایع پتروشیمی روز چهارشنبه با تشریح جزئیات صادرات محصوالت پتروشیمی اعالم کرد: از منطقه عســـلویه بیش از ۰۱ میلیـــون و ۳۹۱ هزارتن محصول به ارزش پنج میلیارد و ۵۸٢ میلیون دالر صادر و در منطقه ماهشهر نیز بیش از پنج میلیون و ۶٢۵ هزار تن محصول به ارزش بیش از سه میلیارد دالر روانه بازارهای بینالمللی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.