بازگشت‌بان ‌کها‌به‌تابلو‌تاالر‌شیش‌های

بازگشایی نماد بانکهای صادرات و پارسیان پس از 1/5 سال رئیسسازمانبورسدرگفتوگوبا«ایران»:تمامنمادهایمتوقفدربورسکهاکنونبه12 موردمیرسدتاسهماهآیندهبازگشاییخواهدشد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی - نیم نگاه

گروه اقتصـــادی / پس از گذشـــت حدود یکسال و نیم دو نماد بانکی متعلق به بانکهای صادرات و پارســـیان در بورس اوراق بهادار تهران باز شد.

نماد معامالتـــی بانکهای صادرات و پارســـیان با رفـــع آنچه که پیـــش از این تحت عنـــوان تعلیق نمـــاد معامالتی از ســـوی ســـازمان بورس عنوان شـــده بود، بدون محدویت دامنه نوسان قیمت و با استفاده از مکانیزم حراج آماده بازگشایی شد.

بر اساس این گزارش، نماد معامالتی بانک صادرات ایـــران پس از رفع تعلیق و برگزاری مجمع عمومی عادی ســـاالنه بدونتقسیمسودنقدیهمچنینافشای اطالعـــات با اهمیـــت گروه الـــف، بدون محدودیـــت نوســـان قیمت با اســـتفاده از مکانیـــزم حـــراج هماکنـــون در حـــال سفارشگیری است. این نماد معامالتی از 29 تیرمـــاه ۱395 تاکنـــون بهدلیـــل برگزاری مجمع عادی ساالنه سهامداران متوقف شـــده بود. بدین ترتیب نماد این بانـــک پـــس از حـــدود 9۱ ماه بـــه تابلوی بورسبازگشت.

همچنیـــن نمـــاد معامالتـــی بانـــک پارسیان که از ۱۱ آذر ماه ۱395 تا به دیروز متوقف شـــده بود پـــس از رفـــع تعلیق، برگـــزاری مجمع عمومی عادی ســـاالنه مبنی بر تقســـیم ســـود نقدی و افشـــای اطالعـــات با اهمیـــت گروه الـــف، بدون محدودیت نوســـان قیمت با اســـتفاده از مکانیـــزم حـــراج آماده هماکنـــون آماده انجام معامله شده است. بنابراین نماد بانک پارســـیان نیز پس از گذشت 5۱ ماه در بورس باز شد.

درحالـــی کـــه درگذشـــته نمادهـــای متوقـــف بانکیها در بـــورس و فرابورس به 9۱ مـــورد رســـیده بود بتدریـــج با رفع موانع نمادهـــای بانکی به تابلوی بورس بازگشـــتند. به طوری که براســـاس اعالم شرکتبورسبابازگشایینمادبانکهای صادرات و پارســـیان تنها نمـــاد دو بانک پاســـارگاد و تجـــارت در بـــورس متوقف است.

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس درهمین زمینه بـــه «ایران» گفت: پس از تصویب دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادهـــای بورســـی تـــالش کردهایـــم تا نمادهـــای متوقـــف در کوتاهتریـــن زمان ممکنبازشود.

به گفتـــه وی طبـــق برنامهریزیهای صورت گرفته تمام نمادهای متوقف در بورس که هماکنون به ۱2 مورد میرســـد تا ســـه ماه آینده بازگشـــایی خواهد شـــد. با بازگشـــت نمادهـــای بـــزرگ بانکی به تابلوی بورس حجـــم بزرگی از نقدینگی سهامداران که در بیش از یک سال گذشته حبس شده بود آزاد شده و به بازارسرمایه بازگشتهاست. ■ عقبگـــرد 788 واحـــدی شـــاخص کل بورس

معاملهگـــران بـــورس تهـــران دیروز شـــاهد غلبه عرضـــه بر تقاضای ســـهام همزمـــان با بازگشـــایی نمـــاد بانکهای صادرات و پارســـیان بودند. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معامالت روز چهارشـــنبه 23 اســـفند ماه 96 با کاهش 788 واحـــدی روی رقـــم 95 هزار و 525 واحدایستاد.

شـــاخص کل هـــم وزن اما بـــا کاهش ۱5 واحـــدی عـــدد 7۱ هـــزار و ۴۱۱ واحد را به نمایش گذاشـــت. شاخص سهام آزاد شـــناور نیز بـــا کاهـــش ۱033 واحدی به رقم 20۱ هـــزار و 36 واحد دســـت یافت. شـــاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 909 واحـــدی بـــه رقـــم 67 هـــزار و 33۴ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 05۱ واحدی عدد 205 هزار و 629 واحد را به نمایش گذاشت.

همچنیـــن شـــاخص کل فرابـــورس (آیفکس) نیز با افزایـــش 2 واحدی روی رقم یک هزار و 80 واحد ایستاد.

بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، دیـــروز معامـــالت ســـهام در نمـــاد معامالتـــی شرکتهای بانک صادرات با 7۱7 واحد، پـــارس خودرو با 69 واحد و بانک ملت با 36 واحد کاهش بیشـــترین تأثیر منفی را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبتکردند.

در مقابـــل معامـــالت ســـهام در نمـــاد معامالتی شـــرکتهای هلدینگ پتروشـــیمی خلیج فـــارس بـــا ۱5 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر و ایران خودرو هر یـــک تـــا ۴2واحـــد و کشـــتیرانی با ۱2 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معامـــالت امـــروز بـــورس تهـــران در حالی به بیـــش از 7۴2 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش ازیک میلیارد و 382 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله

طی 67 هزار و 572 نوبت داد و ستد بود.

براســـاس این گـــزارش روزگذشـــته بورس تهران در حالی شاهد معامالتی کم حجم در اغلب نمادهای معامالتی همراه با غلبه عرضه بر تقاضای سهام بـــود کـــه بازگشـــایی نمـــاد معامالتـــی بانکهـــای صـــادرات و پارســـیان پس از مدتهـــا دوری از تابلـــوی معامالت بورس شوک دیگری را به بازار وارد کرد.

در نمـــاد بانک صادرات ایران دیروز با کشف قیمت 50 تومانی معاملهگران بازار سهام شاهد تبخیر ارزش بازار این

ســـهم معادل 2 هزار و 878 میلیارد و 0۴۴ میلیـــون تومان نســـبت به آخرین ارزش بازار محاســـبه شده در روز توقف نمـــاد بودنـــد. در نماد بانک پارســـیان نیز در حالی بازارگردانی ســـهام مانع از سنگینتر شدن صف فروش این بانک خصوصی شـــد که با افـــت ۴۱ درصدی قیمت پایانی ســـهام نسبت به آخرین معامله صورت گرفته روی این سهم در روز توقف نماد معامالتی، کار خود را با صف فروش 73میلیون سهمی در روز گذشته پایان داد.

■ طبـــق برنامهریزیهای صورت گرفته تمـــام نمادهای متوقف در بورس که هماکنون به12 مورد میرســـد تا ســـه ماه آینده بازگشایی خواهدشد. ■ در نماد بانک صـــادرات ایران دیروز با کشـــف قیمت05 تومانی معاملهگران بازار سهام شاهد تبخیر ارزش بازار این سهم معادل2 هزارو878میلیاردو044میلیونتوماننسبتبهآخرینارزشبازار محاسبهشدهدرروزتوقفنمادبودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.