افتتاح حساب 888 سازمان دولتی نزد بانک مرکزی

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

در راســـتای پروژه ملی انتقال حســـابهای دولتی از ۱60۱ سازمان مشـــمول طرح که فهرســـت آنها توســـط خزانهداری کل کشور در اختیـــار بانک مرکزی قـــرار گرفته، تاکنـــون 888 ســـازمان در این بانـــک افتتاح حســـاب کردهاند. بهگـــزارش روابـــط عمومی بانک مرکـــزی، پیرو ابالغ بخشـــنامه ریاســـت جمهوری مبنـــی بر لزوم انتقال حسابهای شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و در راستای تکالیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تعداد حسابهای مفتوحه نزد این بانک از ابتدای سالجاری تاکنون، افزایش 0۴ درصدی داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.