پرداخت 5 تریلیون ریال تسهیالت بانکی در 11 ماه

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

بانک مرکزی اعالم کرد: بانکها در ۱۱ ماهه امسال 5 تریلیون و ۴9۱ هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخشهای اقتصادی پرداختهاند که نسبت به دوره مشابه سال قبل 8۱۴ هزار و 002میلیارد ریال معادل 8.8 درصد رشـــد دارد. به گزارش بانک مرکزی، ســـهم تســـهیالت پرداختی در قالب ســـرمایه در گردش در همه بخشهای اقتصادی در ۱۱ ماهه امســـال مبلغ ســـه تریلیون و 9۱2 هزار و 00۱ میلیارد ریال معادل 62 درصد کل تسهیالت پرداختی است. این میزان تسهیالت پرداختی بابت ســـرمایه در گردش در مقایسه با دوره مشابه پارسال 87۱ هزار و 300 میلیارد ریال معادل 5.9 درصد افزایش دارد.سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه امسال معادل ۱278.۱ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 39.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخشهای اقتصادی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.