ریزش بازارهای بورس آسیا و افت دالر

براثر اخراج وزیر امور خارجه امریکا رخ داد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

در پی اخراج وزیر امور خارجه امریکا بازارهای بورس آســـیا بهدلیل نگرانی از تشـــدید سیاســـتهای تعرفـــهای در کاخ سفید فرو ریخت.

بـــه گـــزارش فـــارس بـــه نقـــل از رویتـــرز، برکنـــاری رکستیلرســـون وزیـــر امور خارجـــه امریکا از ســـوی ترامپ بازارهـــای جهانـــی را هم بر هـــم زده اســـت. ترامپ رئیس جمهوری امریکا تیلرســـون را روز سهشنبه و بعد از یکسری اختالفاتی که بر سر سیاستهای کره شمالی، روسیه و ایران داشتند برکنار کرد و مایک پامپئو رئیس سیا را به این سمت برگزید.

دیروز ارزش سهام بازارهای بورس آسیا بهدلیل نگرانی از اعمـــال سیاســـتهای تعرفهای بیشـــتر در امریکا کاهش یافـــت چرا کـــه ســـرمایهگذاران معتقدند وزیـــر جدید امور خارجه امریکا بیشـــتر ازسیاســـتهای تولید داخل و اعمال تعرفه حمایت خواهد کرد. از ســـوی دیگـــر احتمال اعمال تعرفه بر محصوالت وارداتی از چین نیز افزایش بیشـــتری خواهد داشت.

بر اســـاس این گزارش، فاصله گرفتن ســـرمایهگذاران از ســـرمایهگذاری روی بازارهای بورس ارزش دالر را کاهش و قیمت اوراق قرضه را افزایش داد.

بر این اساس شاخص بازارهای بورس آسیا و اقیانوسیه خـــارج از ژاپن کاهش 0.3 درصدی داشـــت و از بیشـــترین میزان یک و نیم ماه گذشته خود فاصله گرفت.

ارزش سهام اســـترالیا در اوایل امروز 0.8 درصد کاهش یافت همچنین شـــاخص نیکی ژاپن نیز افت 0.8 درصدی داشـــت . همچنیـــن متعاقـــب برکنـــاری وزیر امـــور خارجه امریکا بازارهای وال اســـتریت نیز به هم ریخت. شـــاخص داوجونز کاهش 0.7 درصدی داشـــت و اس اند پی نیز 0.6 درصد افت کرد. همچنین شـــاخص نزدک نیز کاهش یک درصدی را تجربه کرد.

بر اســـاس این گزارش ترامپ رکستیلرســـون وزیر امور خارجه این کشـــور را روز گذشـــته پس از یکسری اختالفاتی که درباره سیاستهای کره شـــمالی، روسیه و ایران داشتند برکنار کرد و رئیس سیا مایک پامپئو را به این سمت برگزید. ■ ارزش دالر کاهش یافت

در پـــی اخراج وزیـــر امور خارجـــه امریکا توســـط دونالد ترامپ و نبودن شـــفافیت سیاسی در کاخ سفید، ارزش دالر در برابـــر ســـبدی دیگر از ارزهـــا کاهش یافـــت و به کمترین میزان 6 روز گذشته رسید.

بهگـــزارش رویتـــرز، پس از آنکـــه دونالـــد ترامپ رئیس جمهـــوری امریکا تیلرســـون وزیر امور خارجه این کشـــور را برکنار کرد، دالر پول رایج این کشـــور ارزش خود را از دست داد و در برابر ین و دیگر ارزهای اصلی کاهش یافت.

رویترز مینویســـد نوســـان در دالر به یک چرخه تکراری تبدیل شـــده و یـــک هفتـــه پیـــش ارزش خـــود را زمانی که گریکوهن مشاور اقتصادی کاخ سفید برکنار شد تجربه کرد، چرا که سرمایهگذاران اعتماد خود را به دالر از دست دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.