گزیده

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد

کاهـــش قیمـــت نفت صبـــح روز چهارشـــنبه ادامـــه پیدا کـــرد، زیرا افزایـــش تولیـــد نفـــت شـــیل در امریـــکا، تأثیر کاهش تولید نفت را در چین خنثی کـــرد و کفه ترازو به نفع کاهش قیمت نفت سنگینتر شـــد. به گزارش ایرنـــا، خبرگزاری رویتـــرز انگلیس اعـــالم کرد نفت برنت دریای شـــمال در بازار لندن بـــه قیمت ۴6 دالر و 7۴ ســـنت در هر بشکه معامله شد که نسبت به دیروز 0.3 درصد کاهش دارد.

افزایش قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر

ســـیدمحمد صـــادقزاده، رئیـــس ســـازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انـــرژی با بیان اینکه برق تمامـــی نیروگاههـــای تجدیدپذیر تضمینـــی و بـــه مـــدت 02ســـال خریداری میشود، گفت: هر ماه که صورت حساب نیروگاهها پرداخت میشـــود با توجه به تـــورم آن ماه، میزان پرداخت نسبت به ماه قبل و زمان انجام قرارداد تعدیل شده و افزایش مییابد. / فارس

توقیف 14 تن لـــوازم آتش بازی توسط مأموران گمرک

مأموران گمـــرک ۴۱ تن لوازم آتش بازی غیر قانونـــی را توقیف کردند. به گزارش گمرک ایـــران، مأموران گمرک شهید رجایی بندرعباس در اقدامیبارصداطالعاتمحمولهها یک کانتینر لـــوازم آتش بازی از نوع فشفشه آبشاری را توقیف کردند که بررسی جزئیات این محموله نشان میداد جزئیات و مشخصات کاالی اظهاری بـــا کاالی محتـــوی کانتینر تفاوت داشـــت.این محموله شامل 7۱۱ هزار عدد انواع فشفشه آبشاری با ترکیبات نیتروگلیسیرین است که وزن هر فشفشـــه به حدود 02۱گرم میرسد.

شـــاخص قیمـــت کاالهـــای وارداتی 2.8 درصد کاهش یافت

شـــاخص قیمت کاالهای وارداتی ســـال ٥93۱ نســـبت به سال٤93۱ براســـاس اعـــالم مرکـــز آمـــار 8.2درصد کاهش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.