ایجاد بانک اطالعاتی زنان سرپرست خانوار

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بررســی وضعیت بانوان سرپرســت خانــوار و توانافزایی در حیطه مهارتهای مختلف آنها در دســتور کار دولــت قــرار دارد و پیشبینیهای الزم نیز در این خصــوص در حال انجام اســت. معصومه ابتکارضمن یادآوری برگزاری نخســتین جلســه ســتاد ملی زن و خانــواده در دولــت دوازدهــم با حضور رئیس جمهوری افزود: این ســتاد وظایفــی را دنبــال خواهد کرد که از جملــه آن میتوان بــه آموزشهای قبل از ازدواج، آموزش خانوادهها، نشاط و تندرستی دختران اشاره کرد. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در این جلسه یک تقسیم کار ملی در خصوص این طرح کشوری تصویب و گزارشهایی نیز به دکتر روحانی ارائه شد. این مسئول با بیان اینکه بخشهای عمده این طرحها در سطح استانها اجرایــی خواهد شــد، عنــوان کرد: برگــزاری چنین برنامههایی کــه باید اجرایی و عملیاتی شــود بیشــک بــرای بانوان و زنان کشــور بســیار مفیــد خواهد بود. ابتــکار در بخــش دیگری از ســخنان خود در خصوص برنامههــای دولت برای حمایت از بانوان سرپرســت خانوار خاطرنشــان کرد: کارگروهی با حضور تمام دســتگاههای اجرایــی مرتبط در کشــور در حال فعالیت در این حوزه اســت که طبق برنامه پیشبینیشده شاهد همکاری دستگاهها برای انجام آن برنامهها هستیم. وی ادامه داد: بررسی وضعیت بانوان سرپرست خانوار، توانافزایی در حیطه مهارتهای مختلف آنهــا از جمله در عرصههایی چون منابع طبیعی و کشــاورزی و آموزشهــای الزم کــه به مهارتهــای زندگی کمک کنــد در کنار ایجاد بانک اطاعاتی مشترک زیر نظر وزارت کار در ارتباط با بانوان سرپرست خانوار از جمله شاخصههای این کارگروه بوده و در دستور کار دولت قرار دارد و پیشبینیهای الزم نیز در این خصوص در حال انجام است..

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.