آمادهباش ۸۵۳۱ پایگاه امدادی در طرح ویژه سالمت مسافران نوروزی

رئیس سازمان امداد و نجات اعالم کرد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر جزئیــات آمادهبــاش ایــن ســازمان در ایــام نــوروز را تشــریح کــرد. مرتضــی ســلیمی دیــروز در رزمایش بــزرگ ترافیکــی و خدمات ســفر نوروز 7۹ کــه بــا حضــور وزیــر راه، فرمانــده ناجــا، رئیس ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری، رئیس ســازمان اورژانس کشــور ...و در ضلع جنوبــی حرم حضــرت امام خمینی(ره) برگزار شــد، گفت: امســال 13۵8 پایگاه امدادی در دو طرح امداد و نجات و سامت مسافران نوروزی فعالیت میکنند و بالغ بر 10 هزار امدادگر و 0۵۴3 دستگاه خــودرو و ۴2 فرونــد بالگرد خدمات هوایی در ایــن طرح بهکارگیری شــده اســت. وی ادامــه داد: همچنیــن در 07۵ پایگاه نیــز عاوه بر اقدامــات امــداد و نجــات اقدامــات مربــوط بــه اســکان اضطراری مسافران در شرایط اضطرار نیز پیشبینی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.