ممنوعیت فروش گونههای آبزی بجز ماهی قرمز

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

رئیــس اداره محیــط زیســت شــهر تهران گفــت: فــروش حیواناتی مانند سوســمار، ســمندر و الکپشــت غیرقانونــی اســت. از ایــنرو گشــت و پایــش اداره محیــط زیســت شــهر تهران در ایام پیــش از نوروز بــرای پیشــگیری از تخلفــات، تشــدید شده اســت. محمد حســین بازگیر با بیان اینکــه گونــهای کــه از زیســتگاه خــود جــدا میشــود، ســرانجام تلخی دارد و محکوم بــه فنــا اســت، اظهارکــرد: مــردم از خرید گونههای جانوری برای سفره هفتسین و نوروز خودداری کنند. هر ســاله در روزهای پایانی سال عدهای از سودجویان و کسانی کــه بــه داشــتههای طبیعی این ســرزمین احتــرام نمیگذارند اقدام بــه صید و زنده گیــری غیر مجــاز برخــی گونههــای آبزی میکننــد و آنهــا را در کنــار ماهــی قرمز به فروش میرســانند. وی ادامــه داد: یکی از وظایــف اداره محیــط زیســت پیشــگیری، نظــارت و در صــورت لــزوم برخــورد بــا تخلفــات مربــوط بــه قاچــاق، فــروش و عرضه غیــر مجاز حیات وحش اســت. ما پیگیریهــای الزم را انجــام دادهایــم و از کســانی که در میادین میــوه و تره بار اقدام بــه فــروش گونههــای جانــوری میکننــد خواهشــمندیم از این اقدام غیرقانونی که نوعیجرماستومجازاتبرایآنتعیین شــده اســت خــودداری کنند. رئیــس اداره محیط زیست شهر تهران در پایان با اشاره به اینکه از همکارانمان درنیروی انتظامی تقاضــای همــکاری داریــم، اظهار کــرد: از مردم میخواهیم از خرید گونههای آبزی و جانوری در ایام پیــش از نوروز خودداری کنند و به این بازار رونق ندهند و درصورت مشاهده فروش آبزیان نیز با سامانه 0۴۵1 تماس بگیرند و به مسئوالن محیط زیست اطــاع دهند. بهگزارش ایســنا، به اســتناد بنــد ج ماده 10 قانون شــکار و صید حمل، عرضه، فــروش و صدور جانوران وحشــی زنــده یا کشــته و اجــزای آنها بدون کســب پروانه یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیســت جــرم اســت و مجــازات آن جزای نقــدی از یکصدهزار تا یک میلیون ریال یا حبس از یک ماه تا شــش ماه تعیین شده و ضرر و زیان بابت هر ســمندر لرســتانی، مارآبی و الک پشت بر اساس مصوبه سال ۴۹ شــورای عالی حفاظت محیط زیســت 3 میلیون ریال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.