«امنیت» حلقه گمشده فضای مجازی

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

دبیر شـــورای عالی فضای مجازی کشور برگذر از دوران الکترونیکـــی شـــدن و ورود بـــه دوران فضـــای مجازی باحفظ امنیت این فضا برای توسعه کشور تأکید کرد. به گزارش «ایران»، ابوالحسن فیروزآبادی درهمایش علمی تخصصی افتا گفت: امنیت در گذشته خیلی ساده تعریف میشد که بین ارتباط نقطه به نقطه یا در یک شـــبکه بین دو نقطـــه بتوانیم فقط رمزکنیم و به این شـــکل امنیت در شبکه برقرار میشد ولی امروز امنیت در سطوح مختلف در الیههای مختلف وجود دارد و الیههای هفت گانه اســـت و در حوزههای دیگر هم بحث امنیت داریم. وی با اشاره به تحولی دیگر با آمدن IOT و هوشمندی و نظام شبکهای اظهار داشت: با ایجاد ‪BIG DATA‬ انقالب صنعتی چهارم اتفاق افتاد. رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص وضعیت امنیت در انقالب چهارم گفت: در این فضا از دوران الکترونیکی شـــدن وارد دوران فضای مجازی شدیم و متأسفانه هنوز در دوران الکترونیکی شدن ماندهایم. دبیر شـــورای عالی فضای مجـــازی افزود: ما در فضای مجازی قـــرار داریم که دو رکن مجازی شـــدن و هوشـــمندی دارد. مجازی یعنی اینکه فضای واقعی بسط یافته است بنابراین اگر نظامهای فضای واقعی را الکترونیکی بکنید هیچ بسطی را انجـــام ندادهایـــد و فقط ســـرعت آن را باال بردهاید و ســـرویس دهـــی را راحت کرده اید اما فضای مجازی یعنی امنیت هم بســـط پیدا کرده و در نظام آموزشی دنیا هم تحول ایجاد کرده اســـت. در واقع نظام آموزشـــی جدید نظام شبکهای و نظام تعاملی و تولید دانش اســـت. وی افـــزود: در نظام بانکداری قبل از انقالب چهارم پول واقعی را در فضای واقعی یا مجازی مبادله میکنند اما االن بانکداری مجـــازی صـــورت میگیرد مثل فین تکهـــا و واحد پول مجازی شـــکل گرفته که میتوان کاالهای واقعی و کاالی مجازی با پول مجازی خرید که هم مجاز در مجاز است و هم مجاز در واقعیت است فقط یک الکترونیکی کردن واقعیت نیست. فیروزآبادی در خصوص اتفاقات حوزه امنیت تأکید کرد: در کشـــور ما هم فضای امنیتـــی بســـط پیدا کـــرده و قانون ایجاد شـــده اســـت. همچنین با ایجـــاد حریم خصوصی، حمایت از داده(بحث دیتا پروتکشـــن)مطرح است که بحث امنیتی محســـوب میشـــود. اگر قبالً فقط وزارتخانههای دولتی حراســـت داشتند و باید از اطالعـــات طبقهبنـــدی شـــده دولتی حفاظـــت میکردند امـــروز در بنگاههای خصوصی دادههای عظیم تولید میکنند و حفاظت اطالعات و دیتا برای حفظ حریم خصوصی مردم اهمیت بیشتری دارد. امروز بحث مالکیت معنوی جدی اســـت و در بعضی از کشورها 20 تا 30 درصد از داراییهای ملی کشورها مالکیت معنوی آنهاست و پیشبینی میشود به 50 درصد نیز برسد. االن 5 شرکت بزرگ دنیا که بیشترین دارایی را دارند در حوزه ICT هستند و بیشترین دارایی آنها دارایی معنویاست. وی گفت: دســـتگاهها باید در مأموریتهای خود امنیت را ببینند و در آن نوآوری کنند. در انقالب چهارم صنعتی یکی از ارکان، «نوآوری» اســـت که باعث بســـط فضای واقعی میشود اما اگر این کار را نکنیم دولتها روز به روز کوچکتر میشوند و به سمت نابودی میروند. دولتهایی میتوانند زنده بمانند که بتوانند نوآوری داشـــته باشـــند و بســـط را درک کرده و همزمان با آن حرکت کنند و بحثی که در دولت گردانی مطرح میشود بحث حکمرانی است و حکمرانی چاالک میتواند به حیات خودش ادامه بدهد و جزو ضروریات حکومتداری است. در حکمرانی چاالک باید در حوزه اینترنت اشـــیا(TOI) وارد شـــویم، چاره نیســـت و یک الزام است. دکتر فیروز آبادی تصریح کرد: شهرهای بزرگ شکل گرفته و باید بهره وری در همه حوزهها افزایش پیدا کند و شهر هوشمند داشتن نیز مستلزم IOT است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.