ممنوعیت عملیات کابل برگردان در نوروز

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از ممنوعیت انجام هرگونه عملیات کابل برگـــردان در ایام نوروز خبر داد و گفـــت: در صورت لزوم در مناطق با بار ترافیکی باال، افزایش پهنای باند و همچنین راهاندازی ســـایتهای سیار تلفن همراه نسل سوم و چهارم بهمنظور پوشش کامـــل نیازهـــای ارتباطی هموطنان پیشبینی شـــده است.به گزارش «ایران»، مجید صدری ادامه داد: بهینهسازی و افزایش ظرفیت ترافیکـــی در نقاط پرتردد و آمادهباش کلیه حوزههـــای فنی و غیرفنی بهمنظور حفـــظ پایداری شـــبکه و ارائـــه خدمات مطلوب بـــه مشـــتریان در تمام مناطق مخابراتی، از مهمترین برنامههای شرکت مخابرات در این ایام است. وی اظهار کرد: در بخشهای مربوط بهتجاری و امور مشتریان، برقراری کشیکهای نوروزی کارکنـــان مرکز تمـــاس ‪2010 ،2020‬ و تقویت تیمهـــای ارتباطی برای هماهنگی پشـــتیبانی و خدمات پس از فروش در سراســـر کشـــور و همچنین ارائه خدمات بهصورت حضوری در دفاتر منتخب در ایام تعطیالت در کل کشور از مهمترین برنامههای در نظر گرفته شده است. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کـــرد: همکاری واحد ارتباطات مردمی 2021 در خصوص راهنمایی مســـافران و زائران در شهرهای زیارتی، تأمین نیازهای ارتباطی ستاد سفرهای نوروزی در تمام مناطق مخابراتی و افزایش پایداری و بهینهســـازی شبکه در مناطق پرترافیک از جمله اقدامهای مخابرات مناطق در این ایام است و پاسخگویی مرکز 118 نیز در ایام نوروز به روال عادی صورت میپذیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.