چشمانداز «فاوا» در سال پیش رو

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

آخرین جلسه ســـال 97 کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت و فعـــاالن بخـــش خصوصی حـــوزه فاوا برگزار شد. در این جلسه به مشکالت فاوا در ســـال 96 و مســـائلی که در سال آینده بایـــد به آنها رســـیدگی شـــود و خصوصاً موضوع رجیســـتری به شـــکلی مفصل پرداختهشد.

مشکالتفاوادرسال69

بهگزارش «ایران»، محمدرضا طالیی رئیس کمیســــیون ICT اتــــاق بازرگانی در این جلســــه گفت: فــــاوا باتوجه بــــه اینکه صنعتی جدید است، آنچنان مورد توجه و اهمیت نبــــوده و جایــــگاه اقتصادی آن مطلوب نیست. مســــئوالن در دولت هم بیشــــتر اوقات وقتی از کســــب و کارهای نو و اینترنتــــی صحبت میکننــــد عمدتاً دو شــــرکت را مد نظر دارند و عنوان میشود که در این حوزه رشد داشتهایم، اما آیا سایر بخشها نیز به اندازه این دو شرکت رشد داشتهاند و آیا برآیند همین دو مجموعه نمونه کاملی برای رشــــد اقتصادی در کل صنعت فاوای کشور است؟

رئیس کمیســـیون ICT اتاق بازرگانی ایـــران افـــزود: در بحـــث صـــادرات نیـــز در جلســـاتی کـــه بـــا وزارت ارتباطـــات داشـــتیم، موضـــوع ســـختافزار و دیگر مشـــکالت صادرات فاوا پیگیری شد که امیدواریم مســـائل این حوزه حل شـــود. زمانـــی که حـــوزه فاوا در بخـــش داخلی دچار مشـــکالت فراوانی است الاقل باید بازارهای بیرونی به تولیدکننده ما کمک کنند. معتقدم که مـــا باید در این بخش مسائلمان را به شـــکلی شفافتر به سه وزارتخانه مربوطـــه اعالم کنیم و راهحل آن نیز ساده اســـت. به این معنا که باید وزارتخانههـــای مرتبط با فـــاوا همگرایی بیشتری داشـــته باشـــند و یک نقشه راه بـــرای توســـعه صنعت فـــاوای کشـــور و صادرات آن ترسیم کنند.

طالیی ادامه داد: همچنین فعالیت فعـــاالن اقتصـــادی بایـــد بهبـــود یابد تا فضـــای اقتصـــادی فـــاوا آرام شـــود. وی یادآور شـــد: بایـــد مجوزهـــای الزم برای ادامـــه فعالیت بخـــش خصوصی نیز کاهـــش یابد تـــا محیط مناســـبی برای فعالیت بـــه وجود آیـــد. وی همچنین بـــا اشـــاره بـــه کمکهایـــی کـــه وزارت خارجه میتواند بـــه بخش خصوصی داشته باشـــد ابراز داشت: سفرای ما در سالهایگذشتهعمالًفعالیتمناسبی را برای معرفی پتانسیلهای صادراتی کشـــور انجام ندادند و در عمل، تالشی صورت نگرفته اســـت. این را باید درک کنیم کـــه در کشـــور مســـائل اقتصادی خصوصاً در حوزه فاوا به نقطه بغرنجی رسیده اســـت ولی امیدوارم که در سال 97 متوجـــه جایـــگاه ویـــژه حـــوزه ICT در اقتصاد شـــوند و نواقـــص این حوزه برطرف شود.

انتقادازعملکردنظامصنفیرایانهای

ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز در این جلســــه با انتقاد از سازمان نظام صنفی ابراز داشت: در ســــالی که اعالم میشود ارتباط دولت با تشکلها نزدیک است و تشکلها باید در تصمیمســــازیها و تصمیــــم گیریها مؤثر باشند، باوجود اینکه وزیر ارتباطات بــــه اتــــاق بازرگانــــی آمــــده و میداند که تشــــکلهای فــــاوا در اینجا حضــــور دارند اما باز هم از وجود تشــــکلهای حوزه فاوا اظهاربیاطالعیمیکنند.

از ســـوی دیگـــر در حالـــی که طبق قانون،اتاقبازرگانیمسئولساماندهی تشکلهاســـت، نظـــام صنفـــی را کـــه حمایت مناسبی از اعضایش نمیکند مورد توجه قرار میدهند. بحث کشـــور تولید و اشـــتغالزایی اســـت اما در نظام صنفی یک کمیســـیون تولید هم وجود نـــدارد. وی افزود: مجموعـــه ما (مرکز تحقیقات صنایـــع انفورماتیک)را همه میشناســـند و از ســـال 70 داریـــم کار میکنیم و در حـــال حاضر هم بیش از 130 کارشناس داریم اما در شرایطی که عضویت در سازمان نظام نامهای طبق اساســـنامه آن رایگان است برای من از نظام صنفی رایانـــهای نامهای آمده که در آن، بـــرای مـــا تعداد ســـهم تعریف کردهانـــد و بـــرای ما بیـــش از 7میلیون تومان بدهـــی مشـــخص کردهاند. وی افـــزود: در انتهـــای ایـــن نامـــه گفتهاند کـــه در صورتی که پـــول را بدهید مجوز کار شـــرکت شـــما را تا پایـــان روز هفتم اســـفند79 تمدید میکنیم. آیا اگر این کار صـــورت نگیـــرد میخواهنـــد جلـــو فعالیـــت مجموعه مـــا را بگیرند؟ این چه ادبیاتی است که بخش خصوصی از خود نشـــان و بروز داده است؟ در قانون اساسی اعالم شده است ما هیچ اجباری نداریم که در هیچ تشکلی حضور داشته باشـــیم. این در حالی است که سازمان نظـــام صنفی بـــه خود اجـــازه میدهد ســـراغ ســـازمان تنظیم مقررات رفته و در خصوص تجارت شرکت ما مسائلی را مطرح کند که این برخوردها صحیح نیســـت و خواهان آن هســـتیم که اتاق بازرگانی با این موضوع برخورد کند.

مشکالت رجیستری کاالهایسیمکارتخور

دراینجلسهفرشادکلهر،کارشناس دفتر صنایع بـــرق و الکترونیک وزارت صمت هم با اشـــاره به آییننامه ماده 7 که قرار اســـت جلسهای در خصوص آن برگزار شـــود، گفت: ایـــن آییننامه بیشـــتر به موجودی انبارهـــای کاالهای سیمکارت خور در راستای اجرای طرح رجیستری میپردازد. طرح رجیستری از چهارده آبان امســـال عملیاتی شده و برندهـــای مختلف تلفن همراه طبق زمانبنـــدی اعالم شـــده، باید رجیســـتر شوند. بر اساس این زمانبندی تا پایان فروردین 97 تمام گوشـــیهای موبایل رجیسترمیشوندوپسازاینالزماست که ثبت سایر کاالهای سیمکارتخور نیز مد نظر قرار گیرد. البته سیستمهایی که صرفاً از دیتا و پیامک استفاده میکنند و نیازی به برقراری تماس ندارند مثل برخیتجهیزاتمرتبطبااینترنتاشیا، مشکلی برایشان وجود نداشته و نیاز به رجیستریندارند.

مســـعود شـــنتیایی، رئیـــس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطالعات نیز در خصوص اجرای طرح رجیستری برای کاالهای سیمکارتخور ابراز داشـــت: تجهیزات سیمکارت خور متنوع شـــده و محـــدود بـــه تلفنهای همـــراه نیســـت. تجهیـــزات مختلـــف حفاظت الکترونیک که پیش از این در جاهـــای دیگر ثبت شـــده و مجوزهایی دریافت میکردنـــد، حاال در صورتی که نیاز بـــه تماس برای آنها وجود داشـــته باشد نیاز به رجیستر شدن دارند و باید عالوه بر تمـــام مجوزهایی که گرفتهاند رجیستری را هم انجام دهند.وی افزود: بهنظرمنتشکلهابهعنواننمایندگان بخش خصوصی باید توجیه شـــوند که دالیل اجرای طرح رجیستری چیست؛ امـــا در حـــال حاضر تشـــکلهای حوزه فاوا با مشـــکالت مربوط به رجیســـتری مواجهنـــد و توجیهی بـــرای آنها وجود ندارد. البته گوشـــیها باید ســـاماندهی شـــوند اما در زمینه ســـایر تجهیزات که گوشـــی نیســـتند دالیل ثبت و رجیستر تجهیزات مشخص نیست و انجام آن، باعث افزایش مشـــکالت واردکنندگان وطوالنی شدن مدت ترخیص اجناس وارداتی در گمرک میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.