یک جـــدول با دو شـــرح

Iran Newspaper - - گــــزارش -

-1 فرآیند تبدیل مایع به گاز- اطاعت چشم بسته! -2 مزرعه برنج- خوردنی و خوراک -3 گرداگرد لب- ماتیک- بهانه و خردهگیری- اثر خیسی -4 کاله فرنگی- حقوق قدیم- موبند- حرف نوروزی 5-نیتروژن- گاز کمیاب- هرگونه آسیب جسمی یا روحی -6 نوعی ساندویچ- بهم ساییده شده- خداشناس -7 حرف ندا- کس و فرد- خودروی ملی- سروسامان -8 پدر ملت پاکستان -9 کمترین اندازه- اندک اندک- خون بها- در دست راننده -10 جامه- شهید بزرگ کوفه- بیماری اختالل کلیه و باال بودن اوره خون -11 گردنه زیبایی در جاده آستارا به اردبیل- آرام- پیشنام محترمانه مردان -12 فرزند- یازده!- شهری در استان یزد- منقار مرغان -13 گاه از نهاد برآید- وادار کردن- رایحه- مهمترین جشن مردم ویتنام -14 جمع مسأله- ظرفیت و توانایی انجام کار -15 یکی از صنایع دستی ایرانی- صندلی کالس

عمودي:

-1 خواهــان آب- از القاب امام موسیکاظم(ع) -2 قدیمی- ایل -3 یــک تختــه از عقلــش کــم اســت- حتماً به دنبالش خورد میآیــد- از توابع اســتان البرزراوی -4 حــرف دهان کجی- ترشــح کننده، تراونده- ادات تشــبیهناراحت -5 پسانداز- بســتنی یخی که چوب نداشــته باشــد- بی بهره و نامراد -6 پاســبان قدیــم- آســیبخمیده -7 ناشنوا- حب فرار!- دوربین به دست- کلمه شرط -8 اثــر حماســی ابوعبــداهلل مرزبانی -9 پــر تــاب ســنگ- مشــهورخوردنــی متعجــب- عــدد مشهور درس هندسه -10 برگــه کوچــک مقوایــی- از هفت سینها- خاک متبرک -11 نمایندگــی- دار فانی- پول چین -12 نهــر بــزرگ- ربالنــوع مصریــان- مرکــز اســتان خوزستان-سازقلمی -13 زائوترســان- اتفاقــات ناگهانــی- عبودیــت- ناخــن چهارپا -14 غــذای تخــم مرغــیاحساساتی -15 ســرمربی تیم فوتبال نفت تهران- شامی کباب

افقي:

-1 آش هفــت دارنــه- شــناگر امریکایی دارنــده 25 مدال المپیک -2 چوب معاینه حلق- تیرگی، تاری -3 محبت- جانور دریایی- کشیدن- الهه خورشید -4 جدید- مزاحم- اشاره به ذات حق- مبهوت -5 فیلمی از باب فاس- بهتان- درجه ارتشی -6 استان- ایوان- آواز انگشتان خوشحال! -7 شمیم- پدر عرب- پرندهای حالل گوشت- درخت مخصوص کریسمس -8 شاگرد تالس -9 شهری در آلمان- فرودگاه بینالمللی اوکراین- جنس، گروه- کالم صریح -10 خوراک فرنگی- زبان عرب- دارای محصول یا میوه -11 درختی همیشه سبز- شیرینی سنتی همدان- وزیدن -12 خارج ورزشی- آقای آلمانی- یاقوت سرخ- حرف انتخاب -13 پنج آذری- ظرف دوجداره برای نگهداری مایعات- عدد یک رقمی- اصفهان قدیم -14 گازی بی رنگ و آتشزا- استاد قصه گویی به زبان دیداری

-15 ایالت پلیکان- موضوع و متن

عمودي:

1-ناهنجاریکروموزومی-آبگرم وچشمهمعروفمشگینشهر 2-ضربــه پا در شــکم در تکواندوساکت و بی صدا -3 گرداگــرد لب- بــوی ماندگی – دست 10 تا دارد!- بلی در مکالمه -4 همگــی- انبــار چــای جهــانحرف تعجب- سخی -5 فراوان- نژاد- داالن -6 تیره روزی- گماشته و نمایندهاتومبیلرانی -7 صــدای اردک- شــهر اســتان آذربایجان شــرقی- حشــره موذی خانگی-مجلساعیان -8 شــاخهای از علــم فیزیــک کــه در رابطــه بــا انرژیهــای حرارتی و مکانیکیبحثمیکند -9 ســهولت- ســراپرده- بــدان شناخته میشویم- حرف روسی -10 واحــد شــمارش برنــج- پســر سومچنگیزخان-افسون -11 کشــوری در جنــوب شــرقی آسیا- یکی از چهار جهت- پسوند نواختن -12 قــوه دریافــت- عصــاره گوجهفرنگــی- درخواســتهای حقوقی-اثرخیسی -13 ژنــرال جنگهــای انفصالسپاســگزار- گلی خوشــبو- حرف صلیب -14 پســر مازنــی- آتشــکده و قلعهای باستانی در 15 کیلومتری غــرب مالیــر در منطقــهای بهنام شورکات -15 فیلمــی از مهــران مدیــریآبگینه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.