میرزا ملکم خان از التاری تا روزنامه نگاری

Iran Newspaper - - تاریــخ - زهرا آذرنیوش کارشناس ارشد تاریخ

«میرزا ملکم خان ناظمالدوله» فرزند میرزا یعقوب اصفهانــی بــود کــه در ســال 1212 هجری شمســی در روســتای ارمنی نشین جلفا متولد شد. میرزا یعقوب قبل از تولد ملکم مســلمان شده بود. وی ملکم را در سال 1222 و 10 سالگی برای تحصیل به اروپا فرستاد. ملکم دوره ابتدایی و متوســطه را در فرانسه گذراند و ســپس وارد مدرسه عالی پلی تکنیک پاریس شد. او در 18 سالگی تحصیات خود را به پایان رساند و بهعنوان مترجم وزارت خارجه، مشغول به کار شد و همزمان در مدرسه دارالفنون نیز به تحصیل پرداخت. در این زمان، نخستین دستگاه تلگراف بین مدرسه دارالفنون و قصر شاهی توسط ملکم به کار گرفته شد و ناصرالدین شاه او را بهعنوان مترجم، وارد دربار کرد. ملکم در سال 12۴0 و در 28 سالگی اقدام به تأسیس فراموشخانه کرد. ناصرالدین شاهبافراموشخانهملکمارتباطگرفتاماچونهموارهدرآنتشکل،ازعقبماندگی ایران و پیشرفت اروپا سخن میرفت، آن را خطری برای خود میدانست، در نهایت رأی به تعطیل شدنش داد. ملکم بعد از آن مدتی در تبعید به سر برد و سرانجام با تاش «میرزا حســین خان سپهساالر» به ایران بازگشت و مشاور صدراعظم شد. او در سال 1250 وزیرمختار ایران در لندن شد. در این زمان بود که طرح ایجاد مجلس دارالشورای ملی را به صورت «مجلس تنظیمات» به شاه داد اما بهدلیل خالی بودن خزانه شاهی، طرح وی عملی نشد. ملکم در سال ۶۵21 سرپرست مذاکرات هیأت ایرانی در برلین را برای بازگرداندن ناحیه «قطور» که به اشــغال عثمانیها درآمده بــود بر عهده گرفــت و به علت توفیــق در کارش، لقب ناظم الدولــه گرفت. بعد از این، مســأله امتیاز التاری در ســال 1268 پیش آمد و ملکم توانســت آن را به دست آورده و به یک شــرکت انگلیســی بفروشــد. در ایران این امتیــاز از جانب علما قمار شــمرده و حرام بودن آن با تلگراف به لندن فرستاده شد. جریان التاری در لندن به دادگاه کشیده شد و این ماجرا سبب شد که از اعتبار ملکم در ایران کاسته شود. پس از قتل ناصرالدین شــاه و برکناری «علیاصغر خان اتابک اعظــم» و روی کار آمدن «علیخان امینالدوله» بواسطه دوستی دیرینهای که بین ملکم و امینالدوله بود، میرزا ملکم خان را به ســمت وزیر مختار ایران در ایتالیا به رم میفرســتد و ملکم تا پایان عمر در این ســمت باقی میماند. «ناظماالســام کرمانــی» در تاریخ بیداری ایرانیان مرگ ملکم را در رم و سال 1287 میداند. ■ روزنامهقانون میرزا ملکم یک سیاستمدار، دیپلمات و روزنامه نگار کارکشته بود. آثاری که بعد از وی در زمینه سیاست ایران شکل گرفت، تقریباً همگی ملهم از افکار او بودند. از بین تمام آثاری که از ملکم باقی ماند، مهمترین و تأثیرگذارترین اثر وی روزنامه قانون بود. این روزنامه پس از جریان التاری و تیره شــدن روابط ملکم و شــاه در روز جمعه دوم اسفند سال 1268 در هشت صفحه و از شمارههای بعد، در چهار صفحه با قطع وزیری و به صورت چاپ ســربی، در لندن منتشر شــد. روزنامه قانون به مدت چهار سال انتشار، حدود چهل و یک شماره بیرون داد. این روزنامه روزانه منتشر نمیشد و تاریخ هم نداشــت که زمان خاصی منتشــر شــود بلکه گاهنامه بود و هر موقع که زمانه یاری میکرد منتشر میشد. روزنامه قانون نقش پررنگی در جریانات مشروطه ایران داشت. مخاطب و هدف اصلی انتشار این روزنامه نقد شخص شاه و دستگاه حاکمیــت اســتبدادی وی بود. روزنامــه قانون در جامعــه آن روز ایــران تأثیر زیادی داشت.برخیبراینعقیدهاندکهتیمتحریریهقانونهمانتیمیبودندکهباروزنامه اختروعروةالوثقیقبلوبعدازقانونهمکاریداشتند.درروزنامهقانون«سیدجمال اسدآبادی»نیزمقالهمینوشت.روزنامهقانوندرمقایسهبادیگرروزنامههایروزگار خود مانند «صوراســرافیل»، «حبل المتین» ...و مخاطبان بیشــتری داشــت. آنچه سببمتفاوتبودنوخاصبودنروزنامهقانونوجذبمخاطبانآنمیشدراتنها نمیتوان در نبوغ و استعداد شخصی ملکم دانست. به نظر میرسد دلیل این امر، تواناییبهرهبرداریازشرایطجوامعیبودکههمعصرملکمبودندوویبهآنهانظر داشت. مثل جنبش مشروطه خواهی در عثمانی یا شرایط جوامع اروپایی که ملکم در آنها حضور داشت یا از نزدیک از شرایط آنها آگاه بود. دلیل دیگر این امر را میتوان در آشنایی او به زبانهای بیگانه دانست که سبب میشد بسیاری از اخبار دست اول دنیا را در زمینه سیاست، اجتماع ...و به زبان اصلی دنبال کند. روزنامه قانون در ایران به صورت غیرمجاز در دســترس مخاطبــان قرار میگرفت. انگیزه ملکم از انتشــار قانون را میتوان بیتوجهی حاکمیت به ملکم بعد از جریان التاری و اختاف وی با شــخص امین السلطان دانست زیرا وی تأثیر بسیاری در تبعید او داشت. ملکم هدف خود از انتشــار روزنامه قانون را در نامهای به ســفیر عثمانی در ایران اینگونه مینویســد: «زبده اصول فکــری که من میخواهم بتدریج به وســیله یک روزنامه مردمــی کــه در تمام ایران پخش میشــود بیان کنم اصولی اســت بر پایه اســام و مغایرتی با علم و اخاق ندارد. همچنین ادعای برابری با عقاید لیبرالیسم غربی نیز نمیکند بلکه فقط طالب حق اســت. بهعنوان هدف فوری، هدف من بیش از این نیســت که دولت بــه ما قانونی بدهد، کدام قانون؟ همان قانونی که خود شــاه خواهان آن است، قانونی که حداقل تأمین جانی و مالی ما را تأمین کند.» ملکم در روزنامه قانون، خواهان قانونی بود که حقوق متقابل حکومت و دولت را بشناسد. قانونی که اســتبداد را در هم شــکند و در جامعه ایجاد عدالــت کند. در واقع ملکم روزنامــه قانون را برای اشــاعه قانونگذاری و ترویج روزنامه نــگاری در ایران و تبلیغ ایجاد مجلس شــورای ملی، ترویج آزادی سیاســی و دستیابی به حقوق اجتماعی زنان و مساوات آنان، منتشر کرد. روزهــای ابتدایــی انتشــار قانــون همزمــان بــا جنبــش تنباکــو و فعالیتهــای ســیدجمالالدین اســدآبادی در قالــب «اتحــاد دنیای اســام» بــود. همین قضایا سبب شد که ملکم از شماره نهم قانون توجه بیشتری نسبت به اسام و روحانیت بهعنوان عوامل بالقوه تغییر در جامعه ایرانی داشته باشد. او به جریان تنباکو بسیار امید داشــت و آن را مســتعد یک تغییر و دگرگونی در ایران دوره قاجار میدانست. دنبال کردن شمارههای بعد قانون در مورد جریان جنبش تنباکو نشان میدهد که ملکم فتواهای «میرزا محمد حسن شیرازی» را بسیار مهم و تأثیرگذار میدانسته و توجه مسلمانان به این فتواها را مد نظر قرار داده است. دورهای که ملکم در آن میزیست، در ایران شرایط یک حکومت استبدادی حاکم بود که مســبب بســیاری از عقب ماندگیها در جامعه ایران محســوب میشــد. شــرایط اســتبدادی ســبب میشــد که بســیاری از تودههای مردم نیــز به حقوق خود آگاهی نداشــته باشــند و استبداد را بپذیرند و هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نداشــته باشــند. این در شرایطی بود که در برخی کشــورها در خاورمیانه مثل عثمانی، همزمان اصاحاتی در حال انجام بود و همچنین در جوامع اروپایی نیز همــه چیز قانونمند بود و اداره جامعه بر اســاس قانون بــود. در ایران خأل وجود قانــون به چشــم میخورد و روشــنفکرانی مانند ملکم آن را درک کــرده بودند و بهدنبال راهی برای دستیابی به حکومت قانون بودند. ملکم در راه دستیابی به این هدف به انتشار قانون دست زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.