اندیشهایکهبهتاریخپیوست

زندگینامه «کارل هاینریش مارکس»

Iran Newspaper - - تاریــخ - حمید پورعلی روزنامه نگار

پنجم مــاه 1818هم میادی در شــهر تریر (منطقــه راین پــروس) در خانه یک وکیل یهــودی بــه نــام «مارکــس لــوی» کودکی متولــد شــد که کمتــر از یک ســده پــس از مرگش، نیمی از کشــورهای جهان خود را پایبندبهآموزههایویمیدیدند.

«کارل مارکس» فیلسوف، اقتصاددان و جامعــه شــناس آلمانی تبــار که بعدها رســالت خــود را «تغییر جهــان» تعریف کرد، ســومین فرزند مارکس لوی بود. پدر کارل بهدلیــل تبــار خانوادگــیاش مجبور بــه تغییــر مذهــب شــد و بــا گرویــدن بــه آیین پروتســتان نام خود را به «هاینریش مارکس»تغییرداد.

کارل تحصیــات ابتدایــی را در تریــر گذرانــد و بــرای حضــور در دانشــگاه و تحصیل در رشــته حقــوق راهی بن شــد. مارکــس در ســال 1836 و در اوج رونــق اندیشــههای «فردریش هــگل» به برلین رفــت. و در این شــهر بهتحصیــل تاریخ و فلسفه پرداخت. در آن ایام وی به جمع باشــگاه طرفداران هگل پیوست. 5 سال بعــد وی بــا ارائه تــز دکترای خــود درباره «اختــاف آرای دموکریتــوس و اپیکــور» موفق به کسب مدرک دکتری شد.

پس از ناتوانی از تدریس در شهر بن، مارکــس به کار روزنامه نگاری پرداخت و با پیوســتن به روزنامه یک حزب لیبرال، فعالیت سیاسی خود را بهطور جدی آغاز کرد.

در آن ایــام فلســفه ماتریالیســم و نقــد مذهــب سیاســی توســط «لودویــگ آنــدرهآس فوئرباخ» مــورد توجه مارکس قرارگرفت.

آشناییباانگلس

نخســتین دیدار مارکس و «فریدریش انگلس» در سال 1842 و در دفتر «روزنامه راینیشه» صورت گرفت. آن زمان انگلس برخــاف مارکــس که گرفتاریهــای مالی فــراوان داشــت، از تمکــن مالــی زیــادی برخوردار بود. هرچند که اوضاع نابسامان طبقه کارگر او را نیز بشدت متأثر کرده بود.

بررســیهای نظــری انگلــس درمــورد «وضعیــت طبقــه کارگــر در انگلســتان» و تــاش وی بــرای «نقــد نظــام مالــی انگلســتان» و چیرگــی مســأله مالکیــت خصوصی بــر نیــروی انســانی، مارکس را بشدت تحت تأثیر قرار داد.

همکاری جدی مارکــس و انگلس اما از ســال 1844 آغاز شــد. زمانی کــه این دو همراه با «آرنولد روگه» «ســالنامه آلمان و فرانسه» را در پاریس منتشر میکردند.

مبــادالت و مباحثات فکری مارکس و انگلس در نهایت در سال 1847 منجر به ارائه طرحی اولیه شد که بعدها بهعنوان «مبانینظریکمونیسم»مشهورشد.

این دو سپس نسبت به متشکلسازی جریانهای کارگری در جهان اقدام کردند و ســرانجام در ســال 1848 «مانیفســت حــزب کمونیســت» را منتشــر ســاختند. انتشاراینمانیفستبعدهابهعنوانمبدأ و آغاز فصلی نو در تاریخ بشــر محســوب شــد.هرچند که رابطه مارکــس و انگلس تا پایان عمرشــان ادامه پیدا کرد اما بدون حاشــیه هــم نبــود. یکــی از همین مــوارد ارتباط نامشروع مارکس با خدمتکار خانه انگلسبودکهدرنهایتمنجربهتولدیک کودکنامشروعشد.

البتــه این تنها مســأله قابــل توجه در زندگی شــخصی مارکــس نبــود. کارل که در زمان انتشار ســالنامه با خواهر دوست خانوادگــی خــود «فون وســتفالن» روابط عاشــقانه برقــرار کــرده بــود، مجبور شــد باوجــود میل خانوادهاش، بــا «جنی فون وســتفالن» بــه پاریس و ســپس بــه لندن مهاجرتکند.

ً مارکستقریباتمامزبانهایاروپاییرا میشناخت و به سه زبان آلمانی، فرانسه وانگلیسیمقالهوکتابمینوشت.

نخستین مجلد سرمایه در سال7681 منتشر شد. از کتاب ابتدا استقبال چندانی نشــد، اینجا هم انگلــس بــه داد مارکس رسید و با سفارش تبلیغ کتاب در نشریات مختلف تاش کــرد، اثر مهــم مارکس را درمیانمحافلروشنفکریمطرحسازد.

عاقــه انگلس به مارکس باعث شــد وی در ســال 1869 سهام خود در کارخانه پــدری را بفروشــد و در نزدیکــی خانــه مارکس منزلــی را خریداری کند تا در کنار همبتوانندبهفعالیتبپردازند.

در دهــه آخــر عمــر مارکــس تقریبــاً مشــخص شــده بــود کــه وی کارگــردان اصلی منازعات سیاسی سوسیالیستها اســت. مردی با شعاع مطالعاتی بسیار گســترده و اندیشــههایی رادیــکال کــه سودایمتحدکردنکارگرانوپرولترهای تمــام جهــان را در ســر میپروراند، هنوز همبهباوربسیاریمؤثرترینومهمترین فیلســوف تمام ادوار تاریخ بشــر اســت. «ســرمایه» اثر مهم و تأثیرگذار مارکس تقریبــاً بــه تمــام زبانهــای زنــده دنیــا ترجمه شد و از زمان اقامت وی در لندن تا همیــن امــروز، نهادها و ســازمانهای متعددی به بررســی نظریات و آرای وی درزمینهاقتصاد،جامعهشناسیوتاریخ میپردازند.

تلختریــن اتفاق زندگــی مارکس اما درگذشــت ینی همســر و دختر بزرگش بــود. ینــی همســر مارکس که همیشــه شــرایط را بــرای کار وی مهیــا میکرد در ســال 1881 درگذشــت و مارکــس بیش از 2ســال بدون وی نتوانســت به زندگی ادامه دهد.

مرگ مارکــس در 14 مــارس 1883 در لنــدن و در حالی اتفاق افتاد که هنوز 2 جلد ســرمایه منتشر نشــده بود. پس از مــرگ مارکــس و بــا همت دوســتش انگلس مجلدهای دوم و ســوم سرمایه در سالهای 1885 و 1894 منتشر شد.

اندیشههایمارکس

بعد از مرگ مارکس 43ســال زمان الزمبودتانخستینوبزرگترینحکومت کمونیســتی جهان متأثر از اندیشههای وی تأســیس شــود. در طــول کمتــر از نیــم قــرن بعــد از درگذشــت مارکــس، اندیشــههای وی جهــان را درنوردیــد و منجــر بــه تأســیس حکومتهــای کمونیستی از شرق دور تا امریکای التین شد.

هرچنــد کــه بحــث درمــور صحت و سقم اندیشــههای مارکس در این مقال کوتــاه نمیگنجــد، اما شــاید این ســخن «لشک کوالکوفسکی» فیلسوف و متفکر لهستانی بتواند راهگشــای کسانی باشد کــه هنوزهم گمــان میکننــد، مــی توان به مانیفســت کمــون پاریس دل بســت. کوالکوفســکی که خود زمانی از شیفتگان مارکس بــود در آخرین مصاحبه خود با «مجلهاشپیگل»گفتهبود:اگرچهمارکس نمیخواســت از دل اندیشــههایش حکومتهــای تمامیتخواهــی نظیــر شــوروی متولد شــود، اما اینکــه از دل آن اندیشــهها، هیوالهای دیو ســیرتی نظیر «ژوزف اســتالین» رخ نمون شده، قطعاً تصادفینیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.