سهمصنعتخودرودرافزایشهزینههاینظامسالمت

نگاهی بر آثار صنعت خودرو سازی بر بهداشت و در مان

Iran Newspaper - - جامعه - دکتر علی دباغ استاددانشگاهعلوم پزشکیشهیدبهشتی

شــــاید در نگاه اول، تیتر این نوشــــتار کمی عجیــــب بهنظــــر آیــــد. امــــا در ایامــــی کــــه بودجهبندی کشــــور، آخریــــن مراحل خود را ســــپری میکند تا به قانون بودجه ســــال 1397 تبدیل شــــود، بد نیســــت تعامالت آشکار و پنهان میان این دو مؤلفه تأثیرگذار بر اجتماع و اقتصاد را بررسی کنیم.

در بودجه ســــال جاری، نظام سالمت، حــــدود 7 درصــــد از تولیــــد ناخالص ملی را بــــه خود تخصیــــص داده اســــت؛ یعنی مجموعه وزارت بهداشــــت، سازمانهای بیمهگر، بخشهای مرتبط با ســــالمت در وزارت رفــــاه و همــــه بخش هــــای دولتی یا غیردولتی درگیر نظام ســــالمت، مجموعاً 7 درصــــد از تولید ناخالص ملی را به خود تخصیص میدهند. در نوشــــتار دیگری در تاریخ 1396/12/6 در روزنامه ایران، به طور مفصل توضیح دادم که فقط 25 درصد از مؤلفههای مؤثر بر نظام سالمت در اختیار وزارت بهداشت اســــت و 75 درصد از آن، دراختیارسایرنهادهایدولتییاغیردولتی غیــــر از وزارت بهداشــــت اســــت و در اینجا دیگراز شرح کامل آن خودداری میکنم.

اما از سویی دیگر، صنعت خودروسازی کشور، پس از صنعت نفت، دومین بخش عظیم صنعتی کشور اســــت و بزرگترین خودروسازی خاورمیانه به حساب میآید. پس جایگاهی بسیار مهم در تولید ملی بر عهده دارد و نمیتوان به ســــادگی از نقش آن در اقتصاد کشــــور و همچنین، تأثیرات اجتماعی آن، چشم پوشی کرد.

اما چه ارتباطی میــــان این دو مؤلفه به ظاهر جدا از هم وجــــود دارد؟ و اصالً هیچ ارتباطی در این میان وجود دارد؟

حقیقت این است که بخش عمدهای از نگاه به صنعت خودروسازی و انتظارات از ایــــن صنعــــت، نــــگاه اقتصادی اســــت؛ حال آنکــــه این صنعــــت، بدون شــــک بر بخشهــــای مهمــــی از نظــــام اجتماعی و اقتصادی و سالمتی خانوادههای ایرانی اثر میگذارد.خیلی ساده ادامه دهیم و برسیم به نخســــتین نکتهای کــــه در ایــــن تعامل پیچیده میان نظام سالمت و خودروسازها به ذهن متبادر میشــــود: تأثیرات کیفیت ساخت خودرو بر آلودگی هوا.

اینکــــه خودروهــــا بهدلیــــل مصــــرف ســــوختهای فســــیلی در افزایــــش دمای زمین چه اثراتی دارند یا آلودگی هوا در اثر سوختهای فسیلی یا فرسایش الستیک اتومبیلها چه اثرات حاد و مزمنی بر جای میگذارد، یک طرف و اینکه نظام سالمت تا چند دهه بعد باید اثــــرات این آلودگی و سایر عوارض را تحمل کند و بار بیماریها را به دوش بکشــــد یــــک طرف دیگر قضیه اســــت.البته این تعامل، قطعاً محدود به همین آلودگی هــــوا و افزایش دمای زمین نمیشود. بر اساس مصاحبه رئیس پلیس راهور ناجا در شــــهریور 1396 روزانه به طور متوســــط حداقــــل 42 نفــــر از هموطنان ما در تصادفــــات جــــادهای میمیرنــــد و عده بیشــــتری مصــــدوم میشــــوند؛ این یعنی بیــــش از 300 نفر در هفته؛ کــــه به قول وی «هرهفتهمعادلسرنشینانیکهواپیمای ایربــــاس در جادههــــای کشــــورمان جــــان خــــود را از دســــت میدهند» بــــه حدی که جمع تلفات جادهای کشور در سال حدود 16 هزار نفر میشود؛ تازه این جدای از آمار مجروحان و مصدومانی اســــت که روزها و هفتهها و گاه برای تمام عمر، آســــیبهای ناشی از تلفات را به دوش میکشند.

ســـهم صنعـــت خـــودرو در تولیـــد ناخالص ملی

باز بــــر اســــاس همین مصاحبــــه فوق و ســــایر منابع، ســــه عامل اصلی در ایجاد تصادفات عبارت اســــت از خودرو، جاده و انسانووقتیتصورکنیمهمهافرادجامعه ما، یا مسافرند یا عابر پیاده یا راننده، بیشتر بــــه خــــود میآییم کــــه همه مــــا در فضای اجتماعی، بــــه نوعی بایــــد دغدغه ایمنی محصوالتخودروییکشورراداشتهباشیم؛ حتی اگر به فرض جزو اقلیتی هستیم که از محصوالتتولیدوطناستفادهنمیکنیم.

اما ســــؤال اینجاســــت که چه میــــزان از تولید ناخالص کشــــور، وابسته به فعالیت صنایع اتومبیلســــازی اســــت؟ پاسخ را در خبر تیرماه 1396 ایرنــــا میتوان بهوضوح یافت که اعالم شــــده است سهم صنعت خودروســــازی در تولیــــد ناخالــــص ملــــی 3 درصد اســــت و قابل افزایش تا 5 درصد هم هست. اما در این محاسبات، هیچ گاه هنگامچرتکهانداختنسودحاصله،فکری برای زیانهای احتمالی میکنیم؟ تکلیف آن 16 هزار نفری که در سال در اثر حوادث جادهای فوت میکنند و سهم آنها از تولید ناخالص ملی - که بعد از فوتشان از بین میرود- چه میشود؟ انسانهای مولدی که بعــــد از تصــــادف جــــادهای میمیرند، مرگ شــــان چه میــــزان صدمــــات مادی و معنوی بــــه خانــــواده و جامعهشــــان وارد میکنــــد؟ نیز به ایــــن امر بیفزاییــــد میزان آسیبی که در اثر تصادفات جادهای بهدلیل مجروحیت و نیاز به درمان منجر به ایجاد روزها یا ماه ها یا ســــال های کاری از دست رفته برای افراد مصدوم میشود؛ ثمره آن، همگریبانگیرفرداستوهمنظامسالمت و در عین حال، آسیبهای مهمی در نظام اقتصادی کشــــور پدیــــد مــــیآورد و قطعاً سهمی در افت تولید ناخالص ملی خواهد داشت.صنایع خودروسازی ما با این نقش مهمی کــــه برعهــــده دارد و بعــــد از نفت، مــــدال نقره صنعــــت را بر گــــردن آویخته اســــت، چقدر میتوانــــد از این بــــار عظیم آســــیب اجتماعــــی و اقتصــــادی و درمانی بکاهد؟ آیا مطالعهای در سطح کالن برای ارزیابیاینتعامالتویافتنراهکاریبرای برون رفت از اثرات ناخواسته آن داریم؟ به این سؤاالت بیفزایید اثرات مزمن ناشی از آلودگی هوا و سایر موارد احتمالی مرتبط با خودروها را.

پــــس چــــه کنیــــم؟ آیــــا میتــــوان قلم برداشــــت و روی دومین صنعت کشــــور و بزرگتریــــن خودروســــازی منطقه کشــــید؟ بیاییــــد تجربه برخــــی کشــــورهای دیگر را هــــم بررســــی کنیــــم. در امریــــکا، کارخانه جنرال موتــــورز، تــــا ســــال 2009 بزرگترین کارخانه خودروسازی جهان بود و کارخانه تویوتا بعــــد از آن قرار داشــــت. در هرحال، ســــال های ســــال، غولهای خودروســــازی امریکا، یکه تاز جهان بودند ولی در همین سال های طالیی، در کشورشان چه اتفاقی افتاد؟کمی به عقب برویم. در ســــال 1970 میالدی، ســــهم نظــــام ســــالمت امریکا از تولیــــد ناخالص ملی تنهــــا 7 درصد بود؛ و در ســــال 2017 بهحــــدود 19 و نیــــم درصد رســــید؛ یعنــــی در کمتر از نیم قرن ســــهم نظام سالمت امریکا از تولید ناخالص ملی نزدیک به 3 برابر شــــد! ســــؤال اینجاست در نظــــام ســــرمایهداری و بــــه اصطــــالح کاپیتالیســــتی امریکا، که همــــواره اصل بر حفظ و گســــترش ســــرمایه است و اصالت ســــرمایه حرف اول را میزند، این افزایش حدودا‪3 ً‬ برابری ســــهم نظام ســــالمت در طی کمتر از نیم قرن، میتواند پیام خاصی داشته باشد؟ شاید یکی از مهمترین پیام های روند فوق در نظام کاپیتالیستی امریکا ایــــن باشــــد کــــه ســــرمایهگذاری در بخش ســــالمت، سرمایهگذاری بســــیار سودآوری اســــت و به بیان دیگر، دالر به دالر پولی که در نظام ســــالمت امریکا خرج میشــــود، با ســــود ســــرمایه قابل توجهی، به اقتصاد کشور باز میگردد؛ حتی اگر در کوتاه مدت به چشم نیاید.جالب آنکه در کشور امریکا، در حــــال حاضر، ســــهم مســــتقیم صنایع خودروسازی در ایجاد تولید ناخالص ملی 3 الــــی 3 ونیم درصد اســــت. حــــال آنکه سهم صنایع خودروســــازی در ایجاد تولید ناخالص ملی کشــــور ما 3 درصد اســــت و همزمان در کشورهای چین و هند، صنایع خودروســــازی ســــهمی برابــــر 7 درصد در ایجاد تولید ناخالص ملی بر عهده دارند.

ضـــرورت توجـــه حداقلـــی اولویت های نظام سالمت

شــــاید نکتهای کــــه در این میــــان کمتر مد نظر قرار گرفته اســــت، این است که در ســــال های دهــــه منتهی بــــه ،2010 صنایع خودروســــازی امریــــکا ســــاالنه 16 الــــی 18 میلیــــارد دالر هزینــــه تحقیــــق و توســــعه )R&D( کردهاند و شــــاید بخشــــی از منافع حاصــــل از این ســــرمایه گــــذاری، به جیب نظام سالمت کشورشــــان واریز شده است؛ خواه مســــتقیم یــــا غیر مســــتقیم. به بیان دیگر، وقتی ایمنی خودروهــــای امریکایی بیشــــتر شــــد، میزان بار تحمیلــــی بر نظام سالمتشان کمتر شد و توانستند خدمات بیشتریبهبیمارانسایرکشورهابدهندوبه ازای آن، در آمد بیشتری ایجاد کنند و از آن سو، کاهش آسیب مردم کشورشان، به طور مستقیم منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفــــات جــــادهای شــــد و خود همین عامل، نقش قابل توجهی در پیشگیری از آسیب های مستقیم به نیروی مولد کاری و در نتیجه تولید ناخالص ملی ایفا کرد.این روزها نظام سالمت ما روزهای سختی را از نظرمالیسپریمیکند.براساسگفتههای رئیس مجلس در تاریــــخ ،1396/12/14 در بودجــــه ســــال 1397 از محــــل هدفمندی یارانهها، 100 هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار خواهد گرفت؛ از ایــــن میان، تنها، حدود 4درصد از بودجه فوق یعنی حــــدود 4 هزار میلیــــارد تومان سهم وزارت بهداشت است. اما در همین روزهای سخت بودجهای، وزیر بهداشت در تاریخ02/21/6931درسیزدهمینهمایش سراســــری پلیــــس راهور اعــــالم میکند که «بیش از03 سال است چشم به راه هستیم کهخودروهایاستانداردبیایدولیسالهای اخیر ارتقای کیفیت خودرو نداشــــته ایم.» جالب اینجاســــت اکثریت مردم جامعه از خودروهــــای تولید ملی اســــتفاده میکنند و آن گروهــــی کــــه در دهکهــــای پاییــــن درآمدی هستند، گاه خودروهایشان، حتی از استانداردهای حداقلی برخوردار نیست؛ آن وقت اگر اتفــــاق ناگواری برای هر یک از اعضایخانوادهشانبیفتد،بهدلیلمخارج بسیار سنگین درمان بیماران یا آسیبهای اقتصادی و عاطفی ناشــــی از مرگ برخی از اعضــــای خانواده، شــــانس غلتیدن آنها بــــه دهکهــــای ضعیفتــــر و رســــیدن به وضعیت فالکت بار اقتصادی-اجتماعی بیشــــتر خواهد شــــد.جان کالم اینکــــه، اگر صنایع خودروسازی کشــــور توجه حداقلی به اولویتهای نظام سالمت کشور داشتند؛ خواهمستقیموخواهغیرمستقیم؛آنوقت کاهشبارتحمیلیناشیازتصادفاتجادهای برگردهنظامسالمت،بهطورمستقیموغیر مستقیم،باعثارتقایسطحسالمتیکشور و بهبود وضع معیشتی و افزایش وضعیت عدالــــت بین طبقــــات جامعه می شــــد. نه میتوان دومین صنعت کشــــور و بزرگترین خودروســــازی منطقه را نادیــــده گرفت و نه میتوان بار ســــنگین تحمیل شــــده بر کشور (از جمله بر نظام ســــالمت) را در خصوص تصادفات خودرویی نادیده گرفت. هر دوی اینها واجب اســــت، اما آنچه از نان شب هم واجبتر اســــت، وجود اندیشکدههای نظام سالمت اســــت که بتواند با خردورزی و تفکر مدبرانهومبتنیبراصولعلمیروزآمد،راهی برایبرونرفتازاینقبیلمشکالتبیابد.

اگرصنایعخودروسازی کشورتوجهحداقلی بهاولویتهاینظام سالمتکشورداشتند آن وقت کاهش بار تحمیلیناشیاز تصادفاتجادهایبر گردهنظامسالمت، بهطورمستقیمو غیرمستقیم،باعث ارتقایسطحسالمتی کشوروبهبودوضع معیشتیوافزایش وضعیتعدالتبین طبقاتجامعهمیشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.