نسخه‌پیچی‌نوروزی‌برای‌بهترین‌حا‌لها

از مخاطبان «ایران» پرسیدیم: در سال نو چطور به حال خوب برسیم؟

Iran Newspaper - - خوانندگان - حسن فرامرزی – محبوبه مصرقانی

به پایان ســال که نزدیک میشویم ســودای تغییر و تحول به جانمان میافتد. گو اینکه گاه هنوز از ســال هفتهای یا ماهی نگذشــته آن همه برنامهها و آرزوها به باد میرود. اما یکی از ســوداها و تمناهای پایان ســال که در جان و ذهن ما هویدا میشــود و تأللؤ میگیرد رسیدن به حال خوب است، همان که در دعای تحویل سال هم مرور میکنیم. حتماً تجربه رســیدن به حال خوب را از سر گذراندهاید. لطفاًراهنمایی برای رســیدن به حال خوب بهدســت ما بدهید و این راهنما را با هموطنانخودبهاشتراکبگذارید.چهکنیمکهبهحالخوببرسیم؟میدانیم که هنوز سال نو را شروع نکرده چالشهای رنگارنگ بر ما باریدن خواهد گرفت چه چتری بر سرمان بگیریم که حال خوب ما از دست نرود و نم نکشد؟ چه کنیم که به حال خوب برسیم و چه کنیم که این حال خوب کمابیش با ما بماند. اینها پرسشهایی بود که ما با مخاطبان «ایران» بهصورت پیامکی، تلفنی و در کانال تلگرامدرمیانگذاشتیم.

■ حال مــا را جامعــه ما تعییــن میکند پس آرامش یک اتفاق جمعی است حســین کاظمــی – زنجــان – تماس

تلفنــی: واال بهنظــر مــن احوال مــا رو تا حد زیــادی جامعهای کــه در آن زندگی میکنیــم تحــت تأثیــر قرار مــیده پس همــه جامعه باید یــاد بگیریم درســت زندگی کنیم و به حقوق همدیگر احترام بذاریم تا یک آرامش نســبی برای همه حاصل شــود. اما آنچه که مربوط بهفرد میشــود بهنظــرم توجــه و ارتبــاط بــا خداونــد بهترینًراه رســیدن به آرامش است. البته قطعا منظور توجه همراه با عمل اســت که وقتی اتفــاق میافتد باز هم نتیجهاش به همه جامعه میرسد.

■ کمتر فکر میکنم کمتر نقشه میکشم و کمتر به خودم سخت میگیرم ســمیرا انصــاری- شــیراز – ...181

:0938 امســال برخــالف ســالهایی که گذشــت در کمــال آرامش و بــدون رؤیا و آرزو ســال رو شــروع میکنــم و فقــط بــرای امــروز کاری کــه از دســتم برمیاد رو انجــام مــیدم. کمتــر فکــر میکنــم کمتر نقشــه میکشــم و کمتــر به خودم ســخت میگیرم. خودمــو از چیزایی که آرامشمو بهم میزنه دور نگه میدارم، خودمو بیشــتر دوســت خواهم داشــت و بیشــتر بــراش وقت خواهم گذاشــت. هر چند این ســالها، ســالهای اقتصاد مقاومتــی و کالً زندگــی مقاومتــی بوده اما امســال من مقاومتی نمیکنم، بزار جریــان زندگــی مــا رو با خــودش ببره و تــو ذرهای بهدلت بــد راه نده چون همه ما همونجایی هســتیم که باید باشــیم. هــر روز رو برای خودت نــوروز اعالم کن و مطمئن باش هــر چیزی به موقعش اتفــاق میفتــه. فکــر میکنــم عمــل بــه سنت اجدادمان در این ایام پختهترین واکنش باشــه نســبت بــه این ایــام دید و بازدیدهــا، ســفر یــا گاهــی تنهایــی و اســتراحت و دور شــدن از هیاهــوی یک ســال کاری، فرصتی برای فکر کردن به ســالی کــه گذشــت و برنامهریــزی برای ســال آینده. من فکــر میکنم نــوروز رو نبایــد آب و تابــش داد یا بــراش برنامه ریخــت. فقــط بایــد ازش لــذت بــرد حســش کرد و همراهش شد تحوالت و تغییرات خودش باهاش میاد.

■ حالم وقتی خوب میشود که از خودم راضی باشم مــژده ســهرابی – کانــال تلگــرام

«ایــران»: بــرای مــن رســیدن بــه حال خــوب خیلی ســاده اســت. فقــط کافی اســت از خــودم رضایت داشــته باشــم یعنی ببینم که نسبت به پارسالم تغییر و رشد کردم و امید داشته باشم که سال پیــش رو بــاز هم رشــد کنم و این رشــد شــامل همه چی میشــه: آموختــن، کار

کردن، خوش گذروندن، با خدا دوســت بــودن، کمــک به دیگــران، ســفر رفتن، کتاب خوندن، موســیقی گــوش دادن و ورزش کردن!!!

■ چهــار روز غــر نزنیــم حالمــان خوب میشود سینا دانشراد - کانال تلگرام «ایران»:

چهار روز غــر نزنیم بیخود و بیجهت نالــه نکنیم حالمان خوب میشــود. در تاکســی میشــینیم غــر میشــنویم در اتوبــوس میشــینیم غر میشــنویم. در خیابــان غــر در اینترنــت فحــش و غــر. اینقدر گفتیم بدبختیم باورمان شد. به بچههایمان رحم کنیم.

■ مــردم را بــه زور تشــویق میکنیــد کــه ساکت و شاد باشند؟

:0914..343 بهنظرتــان بــا ایــن سؤاالت ســعی نمیکنید مردم را بهزور تشــویق کنیــد که ســاکت باشــند؟ کاری میکنید ســطح توقعــات پاییــن بیاید. مــا از کمتریــن حقــوق شــهروندی هم برخوردار نیستیم شما در چنین فضایی توقع امید دارید؟

■ این فهرست میتواند حال ما را خوب کند الدن عقیقــی – تمــاس تلفنــی:

بهنظــرم با نگاه به گذشــته و عدم تکرار اشتباهات و فراموشــی برخی خاطرات ناخوشکننــده - کــه در مــا ایرانیهــا وخصوصاً زنان بیشــتر هســت -، دنبال مقصــر نگشــتن، دوری از روزمرگــی - که بــاز هــم اعتقــاد دارم اکثــر ایرانیها و خصوصــاً بانــوان مبتــال بــه هســتن - داشــتن نقشــه برای هــر روز و هر هفته، مثمرثمــر بــودن در اجتمــاع هــر چنــد کوچــک از دیــد خودمــون - منظــور از اجتمــاع میتونه هم خانــواده نزدیک و هم اقوام دور باشــه و چه بهتر فعالیت اجتماعــی خــارج از حــوزه خانــواده -متوقــع نبودن از اطرافیــان - این نکته خیلی خیلــی در جامعه مــا تأثیرگذاره - وقــت گذاشــتن بــرای خــود و ارزش نهــادن بــه جســم و روح فــردی بــدون انتظــار و توقــع از اطرافیــان، ... بهنظرم مــوارد بــاال میتونه مــا رو به حــال خوب برســونه. در مورد خودم، داشتن ارتباط خوب بــا فامیل و بیماران خیلی حالمو خوب میکنه و ورزش و تفریح مســلماً جزوالینفک این حال خوبه.

■ گاهــی غمخــواری گونــهای از شــادی است

جعفــری – ورامیــن - ایمیــل: عیــد 97 کمــی بــرای ما با غم آغاز میشــود. دایــی عزیزم چند ماهی اســت که بر اثر تصــادف به کمــا رفته و امســال عید در کنارمــان نیســت. جــای خالــیاش کنار ســفره هفت ســین احســاس میشــود. بــرای همه بیمــاران دعا کنیــد از جمله

و بــرایســال97 دایــیبــه منهمتــا آغــوشبه هــوش خانــوادهاش بیاید بازگــردد. در ایــن لحظــات دردنــاک خانــواده دایــیام را تنهــا نمیگذاریــم. اگــر قــرار اســت غمگیــن باشــیم با هم ناراحتیمــان را تحمــل میکنیــم، ایــن خودش نوعی شادی است.

■ حــال خوبــم را وابســته بــه دیگــران نکردهام

مهــدی آذربرزیــن- کــرج

:0930...284 حــال خوبــم را وابســته به دیگــران نکــردهام کــه اگــر روزی تغییر کردنــد حالــم بــد شــود. توقعــات و انتظاراتــم از دیگــران را بــا تــالش زیــاد کاهــش دادهام. زمــان آن قــدر ســریع میگذرد که نمیتوانم وقتی برای وقایع بد بگذارم. باید گذشت. سال جدید هم دور و بــرم را پر خواهــم کرد از آدمهایی کــه هــر جــا بروند بــا خودشــان شــادی میآورند و نه نالههایشان.

■ لحظه شــماری میکنم تا با همسرم به مسافرتبرویم

حدیث فراهانی - :0912..789 حالم با یک مســافرت خوب میشــود، ایجاد حال خوب بســته بــه روحیه هــر فردی دارد. من با نزدیک شــدن به هفتههای پایانــی ســال لحظه شــماری میکنم تا با همســرم به مســافرت برویــم تا چند روزی هم که شده از دغدغه و مشکالت زندگی فرار کنیم و شاد باشیم.

■ شــادی را ترویج کنید حتی با اسمی که روی بچهتان میگذارید کریمــی - کانــال تلگــرام «ایــران»:

خانوادهای را میشناســم که دخترشان را لبخنــد نامگذاری کردهانــد. در نظرم خیلی زیبا آمد. این خودش ترویج شاد بودن است.

■ در سالی که گذشــت مدل زندگیام را تغییر دادم شهال جوهری - شیراز- ‪:0917 ...959‬

بیشــتر از 0۳ ســال از عمــرم را فکر کنم در یــک ســیر تند و تعیین شــده توســط دیگــران گذراندم اما ســالی که گذشــت مــدل زندگــیام را تغییــر دادم. بــه کارهایی پرداختم که از انجام دادنشان احســاس خوبی به من دســت میداد. مــن ســالها از خــودم خوشنویســی و هنرهــای دســتی را دریــغ داشــتم امــا امســال با نهایت لذت انجامشان دادم و ادامه خواهم داد. کارهایی که دوست نــدارم را رها کردم و این برای من حس خوشــایند عمیقــی بــه همــراه داشــت. امیــدوارم در روزها و ســالهای پیش رو نیز راهم را ادامه دهم.

■ امسال هنر لذت بردن رو یاد گرفتم

راضیــه رفیــع – تمــاس تلفنــی: یــه چیــزای خوبــی من امســال یــاد گرفتم از حــوزه روانشناســی و علــوم انســانی، نخســتین و ارزشــمندترینش بــرام همیــن هنــر لــذت بــردن بــود. ماهــا خیلی غرغرو شــدیم از همــه چی ناله میکنیــم، فکــر میکنم هــر آدمی باید درونشــو نگاه کنه و یــه جایی بگه تا کی میخــوای هــی غــر بزنــی؟ اونایــی که خیلــی اینجورین انــگار دچار یه چرخه بیمــارن یــا درگیر یــه مشــکل درونین، کســایی که نمیتونــن قشــنگیا و نکات مثبــت خودشــونو ببینن و بلد نیســتن یاد نگرفتن لذت بردن چه جوریه! من آخر ســالو بــرای این تزریــق ناخودآگاه حــس خــوب تــو ســطح عــام جامعــه دوســت دارم، یکــی از ســرگرمیای دوست داشــتنیام این موقعهای سال بــازار تجریــش رفتنه چون یه اتمســفر انرژیبخــش قــوی داره کــه حتــی تــو افســردهترین حاالت منو میکشــه باال! من خــودم رفتن بــه جاهایی که مردم شــادن و پــر زندگیــن مثــل تجریــش، نگاه کردن به عکســای قشــنگ و حتی رؤیاپردازی درباره سفرای آینده و سال پیشرومون، مرور چکلیســت ســالی کــه گذرونــدم و چکلیســت درســت کردن برا سال نو، مهمون کردن خودم و اطرافیــان بــه خوشــی بــه دورهمــی به جشــن بــه بهونههــای مختلف مثل چهارشنبهســوری یــا ســال تحویــل یــا آخریــن هفتــه ســال و بهــره بــردن از انــرژی جمعــی و تــوکل و دعــا حالمــو خــوب و خوبتــر میکنــه و خوبــم نگه میداره انشاءاهلل...

■ بــرای مــا عیــد یعنــی بیپولــی، خرج اضافه و حسرت نداشتهها

فرزاد حسامی - :0912...898 خوشی برای مــا نیســت، بــرای پولدارهاســت. آنهایــی که ژنهــای پایدار دارنــد. نه ما کــه پدر و مادر کارگر داریم. برای ما عید یعنــی بیپولی، خرج اضافه و حســرت نداشــتهها. نهایتاً تفریح رفتن به خونه مادربــزرگ و اذیــت کــردن بچههــای فامیل.

■ دلــم جــاده میخواهــد، چــای، هوای پاک، دوستی و خنده

کامرانی - کانال تلگرام «ایران»: این هفتههــای پایانــی مثل چند ســال بر ما میگذرد کی تمام میشود. این 96 دلم میخواهد از شلوغی شهر فرار کنم و در جــادهای بیانتها فقط جلو بــروم. دلم جــاده میخواهــد و چای و هــوای پاک.

دوســتی و خنــده و شــادی. جایی بدون شــبکههای اجتماعی تا اگــر اتفاقی هم رخ داد باخبــر نشــوم و غــم وجــودم را نگیرد.

■ انسان اول باید خودشو ببخشه تا بتونه خدای درونشو ببینه آقــا ســید موســوی – :0912...317

بهنظــر حقیر، انســان اول باید خودشــو ببخشــه و بتونــه خــدای درونشــو ببینه بــه قــول رهــی معیــری: از ره غفلت به گدایی رســی / گر به خودآیی به خدایی رسی و خدا مخفف خودآ. وقتی خودشو پیدا کرد و قلبشــو خالــی از کینه و نفرت کــرد اون وقــت قابلیــت بخشــیدن پیدا میکنــه و اونوقت یــاد میگیره محبت و مهربانی ریشه انسانیته و اینجاس که از مســیر زندگی لذت میبره وکائنات هم بهخدمتش درمیان.

به شهرهای شاد کشور سفر کنید

بهــزاد - :0912...505 امســال بــرای ایام نــوروز تصمیم گرفتیــم چند روزی را در اصفهــان ســپری کنیــم و حــال و هوایمان دســتخوش تغییر شــود. البته این خوشــی برای چند روز است ولی باز هم میتوانیم طی این روزها برای سال جدید نیــرو جمع کنیم و ســال 97 را پر انرژی آغاز کنیم. پیشــنهادم به کســانی که دنبال شــادی هســتند این اســت که به شهرهای شاد کشور سفر کنند. نروید جایی که بدتر دلتان بگیرد.

رؤیــای زندگــی مــا فروردیــن بــه دنیا مییاد

ســینا اکبری - خرم آباد: 4 سال است کــه نــوروز و 8 فروردین بــرای من رنگ دیگــری پیدا کرده. 4 ســال پیش ازدواج کردم و امسال با رسیدن به این روز فرد دیگــری بــه ایــن خانــواده اضافه شــود. میخواهــم پیشــاپیش تولــد نخســتین فرزندم را به همســرم نازنینم از طریق روزنامه شما تبریک بگم. رؤیای زندگی مــا فروردین به دنیــا مییــاد. امیدوارم این رنگ و بو وارد زندگی همه زوجهای جوان شــود تا بخش دیگری از زندگی را هم تجربه کنند.

بــودن با دوســتان صمیمــی میتواند تعطیالت خوبی را ایجاد کند

سمیه مهرانفر: من و دوستان امسال عید تصمیم گرفتیم به چند شهر ایران که در این فصل آب و هوای خوبی دارند ســفر کنیم. بــودن با دوســتان صمیمی میتواند تعطیــالت خوبی را ایجاد کند که پر از خنده و شــوخی و شــادی باشــد توصیــه مــن به شــما پیــدا کــردن چند دوســت خــوش ســفر بــرای تعطیالت اســت تا با آنها جوانــی کنید. عید را کنار افرادی باشــید که در کنارشان احساس خوشــحالی میکنیــد. خلیــج فــارس منتظر بمان تا عید شود ما میآییم.

هرچــه فریــب نفــس رو بخوریــم حالمون بد میشه

محمــد مهــدی تقــوی: حــال خــوب رو فقط میشــه بــا در کنار خــدا بودن و اطاعت حضرت حق و دعای اهل بیت و گــوش به فرمان اون بــزرگان بودن به دســت آورد. هــر کاری و قدمی و قلمی کــه خــدا از آدم راضی باشــه، حــال فرد رو خــوب میکنه و هر چــه فریب نفس رو بخوریــم و خالف فرمــان الهی عمل کنیم، حال مون بد میشــه و در صورت تــداوم، از حال خوب خارج و بهحال بد گرفتار میشــیم. حال خــوب رو باید در عبادت و نشســت و برخاســت با اولیای الهی و ارتباط روحی با شــهدا بهدســت آورد و حفظــش کرد. حــال خوب وقتی هســت که خدمت خلق رو کنی و منت هــم نذاری، حال خوب با خوش خلقی با اعضــای خانــواده و دوســت داشــتن مؤمنان به دســت میاد و برعکس همه اینا حال رو بد میکنه و در صورت عدم رهایی از گناه، حال همیشــه بده. حسن خلــق نــه کار ســختیه، نــه هزینــه مالی داره و نه فراموش شــدنیه و آثار حســن خلــق، اول حال خود فرد خوش اخالق رو خــوب میکنــه، برخــی هم بــا دیدن افرادی حال شــون خوب میشه یا مثالً بــا رفتن به زیارتگاهی، نمــاز و قرآن کالً حــال آدم رو خــوب میکنــه و کســی که اهــل انس با خــدا و اولیای خدا باشــه و به زیارت قبور شــهدا بــره حالش خوبه، حــال خوب به دســت میــاد و حفظش هم ســخت نیســت، حال خــوب خیلی خوبــه، کاش اهــل حــال خــوب و تــرک نکردنش باشیم.

برای پرسش شــما مطالبی از کتابی که خواندهام را میآورم

آریــن عســکری- ســنندج: پرســش خوبی بود. کشــمکشهایی بــرای حال خــوب و آینــدهای کــه قــرار اســت رقــم بزنیــم کــه باعــث میشــود همــه مــاه اســفند را از دســت بدهیم و ماه اســفند بالتکلیف میماند که متعلق اســت به سال گذشته یا امسال یا سال آینده. من برای پرســش شــما مطالبی از کتابی که خواندهام را مــیآورم: انتظار وضعیت ذهنی اســت و در اصل به معنای اینکه شــما آینده را میخواهید نه زمان حال را. شــما آنچه را کــه دارید نمیخواهید؛ بلکه آنچــه را کــه نداریــد میخواهید و این کیفیت زندگی را پایین میآورد زیرا حال را از دســت میدهیم. خوشــبختی واقعــی قدردانــی بــرای لحظــه حــال و سرشــار بودن از زندگی در همان لحظه اســت. خالصــه اینکــه، حــال را در نظر بگیریــم کــه ِ حــالخوبمــان از دســت نرود.

بگم پول بلیت ندارم برم شهرســتان مادرم را ببینم باورتان میشه؟ علیرضا قمری - کانال تلگرام «ایران»:

بگم پــول بلیــت نــدارم برم شهرســتان مادرم را ببینم باورتان میشه؟ حتی روی خونه رفتــن هم ندارم. چنــد ماه حقوق نگرفتم. با چی خوشحال باشم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.