تیترهای برتر

Iran Newspaper - - خوانندگان - خوانندگانمحترمروزنامه ایران با این سه پل ارتباطي با ما در ارتباط باشند: تلفن: 84711129 سالم ایران: 88769075 روابطعمومی:47096788 پیامك: 3000451213 ایمیل: khanandegan@icpi.ir

ایمان یاوریــان، خواننده روزنامه هر هفته تیترهای روزنامه از سهشــنبه تا دوشنبه هفته پیش را بررسی میکند وبهتیترهاییکهدرصفحاتمختلف «ایــران» انتخــاب کــرده، امتیــاز میدهد.

گزارش

یادتبخیربیجار مد امسال؛ آمبره و سامبره تمنای دیده شدن نقشهای برای پس از آزادی رمزگشایی از نقشه باران کاش میهمانی از راه برسد

شعر

«الیک»هــا را ‪َ ُ‬ بــودآیــا کــه عیــاری گیرند؟!

اندیشه

«معمار پادشاه» در شهر شورشی داستان یک دودستگی

جامعه

منزلی برای خانه تکانی نداریم ترویج گردشگری با سیاست «سفر ارزان» با ما برای ما تصمیم بگیرید

زندگی

«نامادری» از جنس عشق و ایثار شــکفتن گل امید در قلب دختران سرزمینآفتاب آنهــا کــه دســت رد به ســینه مرگ زدند! تالقــی عشــق و انتظــار در آســتان خورشید

توانش

بهشت زیر چرخ ویلچر این مادران است

خوانندگان

روح تحلیل رفته روزهای تجلیل؟! زاد و ولد از دهه 60 تا 90

حوادث

خطاهایبزرگسپیدپوشان

تاریخ

پایان سلسله قاجار در فرانسه! «شوستر» در جاده شوسه خروج فرمان چگونه به «چپ» چرخید؟

کارآفرینی

پیله کردن به پاســاژی کــه «پروانه» است از سیر تا پیاز پرورش قارچ

موسیقی

آیندگان از ترانه امروز ما چه خواهند گفت؟

ادبیات

ما برای خودمان قلم نمیزنیم

اقتصادی

چرا«کاسبیشهر»بعدازنیمهشب تعطیلاست ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی یــک طرحعظیماقتصادی

آیین

برای جنگ با زمانه برخیزید

محیطزیست

چرا بــا این همــه درختــکاری ایران جنگلنمیشود؟

آلبومقرن

عادت به تماشای توحش

اما ســه تیتر برتر و جذاب هفته از نظر خواننــدگان بــه ترتیب عبارتنــد از: «پیله کردن به پاســاژی که «پروانه» اســت» از گروه کارآفرینی، «منزلی بــرای خانه تکانــی نداریــم» از گروه اجتماعــی و «مــد امســال؛ آمبــره و سامبره»ازگروهگزارش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.