کوتاه‌درباره‌لیپوماتیک

Iran Newspaper - - زندگی و سالمت -

امـــروزه از روشهای مختلفی برای کم کـــردن یا از بین بردن چربیهـــای موضعـــی ماننـــد چربیهای شـــکمی اســـتفاده میشـــود.یک مشـــاور پوســـت، مو و زیبایی دربـــاره این روش درمانـــی الغـــری میگویـــد: لیپوماتیک، جهـــت از بین بردن چاقی موضعی، تخلیه چربیهای منطقه شکم و پهلو و فیله پشـــت به کار میرود البته مردانی که مبتال به ژنیکوماستی یا بزرگی سینه هستند نیز میتوانند از این روش کمک بگیرند. دکترروشنک ســـعیدی در ادامه میافزاید: در این روش دو تا سه سوراخ نیم سانتی در منطقه تجمع چربی ایجاد میکنند و به وسیله امواج اولتراسونیک آنها را آب کرده و خارج میکنند، چربیهایی که بهوســـیله این روش از محل خارج میشـــوند قابلیت تزریق در دیگر مناطق بدن را هم دارند، گفتنی است لیپوماتیک بهعنوان یکی از امنترین روشهای درمانی برای از بین بردن چربیهای اضافه بدن شناخته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.