چرا‌فرزندم‌عید‌دیدنی‌نم‌یآید؟

Iran Newspaper - - زندگی و سالمت - ویدا فالح روانشناس

■ مادر دو دختر 8 و 15 ســـاله هستم. متأسفانه یکی دو ســـال اســـت که فرزندانم دیگر عالقهای به دید و بازدیدهـــای نوروزی نشـــان نمیدهند. از ســـوی دیگر دختر بزرگترم بیشـــتر عالقه دارد با دوستانش وقـــت بگذراند. با توجه به نزدیکی نـــوروز لطفاً مرا راهنمایی کنید که با فرزندانم چگونه رفتار کنم؟ در مورد فرزندان شـــما باید بگویم سن فرزند برای نحوه برخورد بسیار مهم است. در مورد بچههایی که در ســـنین دبســـتان هســـتند، پـــدر و مـــادر باید پافشـــاری کرده و فرزندشـــان را همراه خود ببرند. البتـــه در این ســـنین معمـــوالً کـــودکان مقاومتی ندارند اما بتدریج که بزرگتر میشوند دیگر دوست ندارند با بستگان رفت و آمد داشته باشند و بیشتر عالقهمند هســـتند با گروه همســـاالن خـــود وقت بگذرانند. صحبت و گفتوگو در این باره بسیار راه گشا است اما این بحث نباید هنگام میهمانی رفتن مطرح شود، بلکه شما و اعضای خانواده باید در اوقات دیگری قبل از عید در این رابطه صحبت کنید. در گفتوگوها سعی کنید متکلم وحده نباشید و به فرزندتان حق انتخاب و اظهار نظر بدهید. برای مثال مشخص کنید او در دیدار کدام یک از بستگان باید حتماً حضور داشته باشد و در کدام میهمانیها خودش میتواند برای حضور تصمیم بگیرد. در مورد سؤال دوم باید بگویم در خانوادههای سالم به نوجوان مجال داده میشـــود به دیدار دوســـتانش برود چرا که نوجوانان نیـــاز دارنـــد ارتباطات اجتماعی را تجربـــه کنند. والدین با ایـــن کار عالوه بر ایجاد اعتماد به نفس در فرزندشـــان نشان میدهند که نسبت به او بدبین نیستند. ایجاد رابطه صمیمی باعث میشود فرزندان با اعتماد از تجربهها و اتفاقاتی که برایشان میافتد با والدینشان صحبت کنند. از سوی دیگر فرزند چنین خانوادههایی آنقدر تشنه و حریص نمیشوند که از کمترین فرصتی بیشترین استفاده را بکنند و بعد مجبور به دروغ گفتن به والدینشان شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.