مهار‌خطرهای‌پس‌از‌بیهوشی

Iran Newspaper - - زندگی و سالمت -

برخـــی داروها از جمله داروهای بیهوشـــی دارای عوارضی هســـتند که ممکن اســـت روی تعدادی از بیماران تأثیر منفی داشته باشند، این تأثیرات گاهی تاحدی زیاد است که میتواند فرد را به کام مرگ بکشاند. دکتر مریم رفعتی، متخصص ژنتیک در گفتوگو با «ایران»، با اشـــاره به اینکه در علم پزشـــکی فردمحور مانند تســـت پنی سیلین با انجام برخی تستهای ژنتیک میتوان از عوارض دارویی بر افراد مطلع شد، میگوید: افرادی که با مصرف داروهای معمول بیهوشی دچار عوارض کشنده بعد از آن میشوند در علم پزشکی نوین با انجام تستهای ژنتیک از عوارض احتمالی بعد از مصرف دارو مصون خواهند ماند. به گفته او، بســـیاری از بســـتریهای بیمارســـتانی به خاطـــر عوارض دارو است؛ در کشور امریکا محاسبه شده حدود 30 میلیارد دالر در سال هزینه بســـتری شـــدن بهدلیل عوارض دارویی میشود. متوســـط زمان بستری بهدلیل یاد شـــده 4 روز است که میزان بسیار باالیی است، البته با بررسی رویکـــرد فردمحور قبل از تجویز هر دارویی با بررســـی ویژگیهای ژنتیکی فرد میتوانیم پیشاپیش از عوارض دارو مطلع شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.